OUDERBIJDRAGE EN OVERIGE KOSTEN

Alle stukken betreffende boeken en ouderbijdrage kunt u vinden op het Ouderportaal.  De inlogcode van het Ouderportaal krijgen de ouders van nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar per mail gestuurd.

BOEKENPAKKET

De leerlingen maken gebruik van zowel digitale leermiddelen als van boeken. Voor wat betreft de boeken laten wij de uitgifte van het boekenpakket verzorgen door Van Dijk.

U bestelt het pakket zelf rechtstreeks bij Van Dijk. Ouders/verzorgers zijn namens hun minderjarige kind gebruiker van de leenboeken. Van Dijk stuurt voor aanvang van het nieuwe schooljaar het boekenpakket naar het woonadres van de leerling. Meer informatie hierover ontvangt u in de maand mei/juni voorafgaande aan het nieuwe schooljaar.

LAPTOP

Een laptop is een eigentijds hulpmiddel dat verplicht is in klas één tot en met zes. Het staat ouders vrij
om zelf te bepalen waar en bij wie zij de laptop aanschaffen. Wel zijn de minimaal vereiste specificaties
van belang:
• er moet Windows 10 of 11 op gedraaid kunnen worden
• de batterij moet minimaal 7 uur meegaan
• de harde schijf moet minimaal 128 GB groot zijn
• het werkgeheugen moet minimaal 8GB zijn
• de harde schijf is een SSD schijf
• er moet Wifi Dual-band 2.4Ghz/5Ghz aanwezig zijn

U kunt ervoor kiezen om een laptop te kopen of te huren via The Rent Company. Met dit bedrijf
hebben wij afspraken gemaakt over de laptops en de ondersteuning. Zo weet u zeker dat de laptop
geschikt is voor gebruik op onze school en kunnen wij ondersteuning bieden als dat nodig is.

Mocht u niet in staat zijn zelf een laptop aan te schaffen of te huren, dan zorgt de school samen met
u voor een passende oplossing waardoor uw kind in ieder geval in staat is om over een laptop te
beschikken. Indien dit voor u het geval is, richt u zich dan tot de leerlingenadministratie via leerlingenadministratie@amstelveencollege.nl.

BIJDRAGEN TEN BEHOEVE VAN EXTRA ACTIVITEITEN/ FACILITEITEN

Al enige jaren vragen wij ouders een financiële bijdrage voor allerlei zaken binnen onze school. Deze bijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten die wij aanbieden bovenop het verplichte onderwijsprogramma. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van het Rijk. Het zijn echter juist deze extra’s die het Amstelveen College tot het Amstelveen College maken en voor velen een belangrijke reden om voor onze school te kiezen. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten of het onderwijsprogramma. Onderstaand extra aanbod is afhankelijk is van de ouderbijdrage. De gevraagde financiële bijdragen voor schooljaar 2022-2023 zien er als volgt uit:

Bijdragen met een * zijn vrijwillig. Met de bijdragen kunnen we een extra leuk programma aanbieden. Het geld wordt goed besteed en jaarlijks verantwoord aan de medezeggenschapsraad. Het niet-betalen van de bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling, maar wel tot een minder aantrekkelijk programma 

Leerjaar

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage* 

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Vwo-Xtra* 

€ 150,00

€ 150,00

 

 

 

 

Plusprofiel Betatalent*

€ 125,00

€ 125,00

 

 

 

 

Plusprofiel Expressie* 

€ 125,00

€ 125,00

 

 

 

 

Plusprofiel Ondernemerschap* 

€ 125,00

€ 125,00

 

 

 

 

Plusprofiel Sport* 

€ 150,00

€ 150,00

 

 

 

 

Plusprofiel S&O mavo*

 

 

 

€ 75,00

 

 

Examen Cambridge 

 

 

 

 

€ 300,00

 

Kluishuur 

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

Tekenetui 

€ 19,00

 

 

   
BSM havo en vwo    € 25,00

€ 25,00

€ 25,00

LO2 3 en 4 mavo   € 25,00€ 25,00

 

 

1. De vrijwillige ouderbijdrage (leerjaar 1 t/m 6) wordt vastgesteld op €100,00
Scholen ontvangen subsidie van het rijk voor onderwijs en elke school maakt zijn eigen keuze over de besteding hiervan. Buiten het geven van onderwijs wil het Amstelveen College graag extra activiteiten aanbieden. Leerlingen en ouders geven aan, dat het juist deze extra’s zijn waardoor zij voor ons kiezen. Met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) heeft het Amstelveen College de ouderbijdrage op € 100,00 per leerling, per schooljaar vastgesteld. In overeenstemming met de wet is de ouderbijdrage vrijwillig, omdat elke leerling mee moet kunnen doen. De school hoopt natuurlijk dat alle ouders de ouderbijdrage betalen zodat we de extra activiteiten kunnen blijven aanbieden. 

Van de inkomsten van de ouderbijdrage organiseren wij onder andere start- en eindactiviteiten, excursies, workshops, voorstellingen, de aanschaf van de CJP pas en het opwaarderen van de Cultuurkaart (dit is subsidie waarvan wij culturele activiteiten kunnen organiseren en waarvan alle klassen profiteren), allerlei feestelijkheden op school rond Sinterklaas, Kerst, traktaties, fotojaarboek voor de examenklassen en wensen vanuit de leerlingenraad zoals extra (buiten-) voorzieningen. De kosten worden gemiddeld over alle leerjaren. Het kan dus zo zijn, dat in het ene leerjaar meer activiteiten plaatsvinden dan in het andere leerjaar. 

2. Vwo-Xtra (leerjaar 1 en 2) 
Voor vwo-leerlingen die wat extra’s aankunnen. Kijk op de website en in de brugklasfolder voor alle activiteiten.

3. Plusprofielen of Project (leerjaar 1 en 2)
In leerjaar 1 kiezen leerlingen voor een Plusprofiel of Project. In leerjaar 2 kan het gekozen Plusprofiel worden gecontinueerd, deze uren vallen niet binnen het lesrooster maar komen boven op de lessentabel.

4. Plusprofiel Sport en Organisatie (S&O) (4 mavo) 
Dit keuzevak kan gevolgd worden in 4 mavo.

5. Cambridge (leerjaar 4 en 5 vwo) 
Het Cambridge-programma is een tweejarig programma. Leerlingen die hiervoor kiezen, volgen dit in 4 en 5 vwo en kunnen het programma in 5 vwo afsluiten met het erkende Cambridge examen. Aan het lesprogramma zijn geen kosten verbonden. Kiest een leerling ervoor om het Cambridge examen te doen dan bedragen de kosten voor het examen € 300,00. Deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet gedragen door de school.

6. Kluishuur (leerjaar 1 t/m 6) 
Het Amstelveen College biedt leerlingen de mogelijkheid een kluisje te huren. In dit kluisje kan uw kind boeken en andere spullen opbergen. De huurperiode is telkens voor één schooljaar. Kiest de leerling ervoor om een kluisje te huren dan bedragen de huurkosten € 17,50 per jaar. De leerling krijgt van school dan eenmalig een (gratis) schoolpas waarmee het kluisje geopend kan worden. Als de leerling de schoolpas kwijtraakt, kost een nieuwe schoolpas € 10,00.    

7. Tekenetui (leerjaar 1) 
Voor het vak Kunst heeft een leerling tekenmaterialen nodig. Het stevige tekenetui met tekenmaterialen kan voor € 19,00 worden besteld via school. Ouders kunnen de tekenmaterialen ook zelf aanschaffen, een lijstje met de specifieke materialen staat op het ouderportaal. 

8. BSM havo en vwo
Leerlingen die BSM in hun profiel hebben gekozen, zullen in oktober/november een aparte factuur ontvangen voor bijzondere sporten die niet op school gegeven kunnen worden, de kosten hiervoor bedragen € 25,00 per jaar. 

9. LO2 3 en 4 mavo
LO2 is een nieuw examenvak voor mavo leerlingen. Leerlingen die dit schooljaar naar 3 mavo zijn gegaan, konden het keuzevak kiezen en volgen dit in 3 en 4 mavo. De kosten voor LO2 bedragen € 25,00 per schooljaar. Hiervoor ontvangt u in oktober/november een aparte factuur.

8. Reizen
In verband met de corona-uitbraak, hebben de afgelopen twee jaren geen reizen plaatsgevonden. In schooljaar 2022-2023 zullen wij bekijken welke mogelijkheden er zijn. Reizen zullen alleen plaatsvinden, als er voldoende financiële bijdragen zijn ontvangen om de kosten te kunnen dekken.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van in en rond de school aanwezige kledingstukken, rijwielen, bromfietsen en andere eigendommen van de leerlingen. Dit geldt ook voor (buiten) sportaccommodaties. 

Wij verzoeken ouders om oplettend te zijn ten aanzien van kostbaarheden van hun kind(eren). De school gaat ervan uit dat leerlingen geen kostbare (onverzekerde) voorwerpen meenemen en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

Voor deelname aan reizen is naast het voldoen van de afgesproken reissom ook een vereiste dat ouders/verzorgers en leerling een verklaring ondertekenen dat de leerling zich houdt aan een aantal gedragsregels en dat de ouders borg staan voor hun kind als deze zich daar niet aan houdt. Deze verklaring staat bij de “Standaard Verklaring Excursies” op het ouderportaal onder het kopje Reizenweek.