ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT

De ‘Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen’ (Stichting OVO Amstelveen) heeft een bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT).  De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. U kunt het bestuur en de raad van toezicht bereiken via de bestuurssecretaris op secretaris@amstelveencollege.nl.

Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. De rector-bestuurder is het bevoegd gezag en vormt hiermee een eenhoofdig bestuur. De stichting heeft ook een raad van toezicht: 

De leden van de raad van toezicht (RvT) zijn:

  • dhr. E. (Egon) Berendsen, voorzitter
  • dhr. F. (Frank) Maas, lid
  • dhr. T. (Tom) Bos, lid
  • mw. Y. (Yiyi) Dijkstra, lid.
  • mw. N. (Natasja) van der Kroon, lid.
  • dhr. R. (Ruurd) Koopmans, lid.
DIRECTIE

dhr. W. (Wrister) Grommers

Rector-bestuurder

dhr. M. (Michel) Mohr

Conrector onderwijs bovenbouw

mw. E. (Elly) Groen

Conrector onderwijs onderbouw

AFDELINGSLEIDERS schooljaar 2023/2024

Het Amstelveen College heeft zes afdelingen, verdeeld over onder- en bovenbouw, die geleid worden door zes afdelingsleiders. De leerlingen in een afdeling krijgen les van een min of meer vaste groep docenten.  Afdelingsleiders hebben regelmatig overleg over de gang van zaken in hun team en over individuele leerlingen in het bijzonder. Zij worden ondersteund door een aantal pedagogisch conciërges. Pedagogische conciërges dragen zorg voor een goede gang van zaken tijdens de lesdag en de afdeling. Op deze manier organiseren wij de school kleinschalig. Dit zijn de afdelingsleiders van het AC:

 

mw. G. (Gerardine) Res

Leerjaar 1 mavo, havo en vwo

mw. J. (Jacqueline) Duk

Leerjaar 2 mavo, havo en vwo


mw. T. (Tjandra) Tol

Leerjaar 3 havo en vwo

dhr. V. (Vinze) Otten

vwo 4 t/m 6

dhr. R. Riechelmann

havo 4 en 5

dhr. C. (Carl) Kooijman

mavo 3 en 4

ORGANIGRAM
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit  6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De MR handelt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR heeft  een statuut en een reglement. Deze kunt u raadplegen in het ouderportaal. Agenda en verslagen van de raad vindt u in het ouderportaal. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@amstelveencollege.nl

LEERLINGENRAAD & LEERLINGENSTATUUT

De leerlingenraad adviseert de directie in zaken die alle leerlingen betreffen. Voor input raadpleegt de leerlingenraad klankbordgroepen uit diverse jaarlagen en onderwijstypes.

De rechten en plichten van de leerlingen zijn in het Leerlingenstatuut vastgelegd. Zie ouderportaal en leerlingportaal. De leerlingenraad is te bereiken via: leerlingenraad@amstelveencollege.nl

KLACHTENREGELING

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat 7 iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. 

 De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl

VERTROUWENSPERSOON

Bij een (specifieke) klacht over een medewerker of onveilige situatie binnen de school kunt u in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersonen of de directie van de school. 

De interne vertrouwenspersoon zal de eerste opvang verzorgen en meedenken bij een de situatie of een doorverwijzing voorstellen. Bij een doorverwijzing zal hij of zij bewaken of uw klacht in behandeling wordt genomen. 

Het is mogelijk dat de interne vertrouwenspersoon een doorverwijzing voorstelt naar onze externe vertrouwenspersonen van bureau De Vertrouwenspersoon. 

Bij een vermoeden van een strafbaar feit, is het bestuur wettelijk verplicht om daarvan melding te maken of aangifte te doen.

Contactpersonen van de school:

Hoofd Leerlingondersteuning (HLO)
dhr. A. (Arjan) Fokkens)
afokkens@amstelveencollege.nl                                              
Tel. 020-303 9999 of 06-30261830

mw. A. (Anne) Kreuger       
akreuger@amstelveencollege.nl                                              
Tel. 020-303 9999 of 06-45693780

Externe vertrouwenspersonen:

mw.. J. (Jeanette) Jager:
jager@devertrouwenspersoon.nl
Tel. 088-1119903 

dhr. F. (Freek) Walther:
walther@devertrouwenspersoon.nl
Tel. 088-1119902

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Als u vragen of zorgen over het onderwijs heeft, kunt u terecht bij de onderwijsinspectie zelf of bij het Landelijk informatiepunt voor ouders met schoolgaande kinderen (088 – 605 01 01).

Een overzicht van alle zaken waarvoor u bij de inspectie terecht kunt, is te vinden
op www.onderwijsinspectie.nl

SPONSORBELEID AMSTELVEEN COLLEGE

Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring in het onderwijs. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten Convenant Sponsoring. Het Amstelveen College vindt sponsoring een valide middel om de school van extra middelen te voorzien en het onderwijsaanbod te verbreden. Onderwijsinhoud en keuzes van lesmateriaal behoren echter nimmer door sponsoring beïnvloed te worden. Indien er in de toekomst een mogelijkheid bestaat gebruik te maken van sponsorgelden, dan zal het Amstelveen College de uitgangspunten van bovengenoemd convenant hanteren binnen het kader van het sponsorbeleid van de school. Contracten voor sponsoring kunnen alleen door de bestuurder worden afgesloten.