ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT

De ‘Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen’ (Stichting OVO Amstelveen) heeft een bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT).  De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. U kunt het bestuur en de raad van toezicht bereiken via de bestuurssecretaris op secretaris@amstelveencollege.nl.

Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. De rector-bestuurder is het bevoegd gezag en vormt hiermee een eenhoofdig bestuur. De stichting heeft ook een raad van toezicht: 

De leden van de raad van toezicht (RvT) zijn:

  • dhr. E. (Egon) Berendsen, voorzitter
  • dhr. F. (Frank) Maas, lid
  • dhr. T. (Tom) Bos, lid
  • mevr. (Yiyi) Dijkstra, lid.
  • dhr. J.W. (Willem) Meijerman, lid
  • mw. E.M.J.Th. (Els) Weijers, lid
DIRECTIE

mw. J.F.L. (Anke) de Peuter – van der Veen

Rector-bestuurder

dhr. M.R. (Michel) Mohr


Conrector onderwijs

dhr. G. (Gabri) Maessen

Conrector organisatie & beheer a.i.

AFDELINGSLEIDERS

Het Amstelveen College heeft zes afdelingen, verdeeld over onder- en bovenbouw, die geleid worden door zes afdelingsleiders. De leerlingen in een afdeling krijgen les van een min of meer vaste groep docenten.  Afdelingsleiders hebben regelmatig overleg over de gang van zaken in hun team en over individuele leerlingen in het bijzonder. Zij worden ondersteund door een aantal pedagogisch conciërges. Pedagogische conciërges dragen zorg voor een goede gang van zaken tijdens de lesdag en de afdeling. Op deze manier organiseren wij de school kleinschalig. Dit zijn de afdelingsleiders van het AC:

dhr. W. (Willem) Huijsmans

vwo-Xtra 1, 2 en vwo 1 t/m 3

mw. J.P. (Jacqueline) Duk

havo/atheneum (HA) 1 en 2

mw. C. (Col) Dumoulin

Mavo/havo (MH) 1 en 2

dhr. V. (Vinze) Otten

vwo 4 t/m 6

mw. E. (Eerin) Engelen

havo 4 en 5

dhr. L.B. (Leo) Vos

havo 3, mavo 3 en 4

ORGANIGRAM
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit  6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De MR handelt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR heeft  een statuut en een reglement. Deze kunt u raadplegen in het ouderportaal. Agenda en verslagen van de raad vindt u in het ouderportaal. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@amstelveencollege.nl

LEERLINGENRAAD & LEERLINGENSTATUUT

De leerlingenraad adviseert de directie in zaken die alle leerlingen betreffen. Voor input raadpleegt de leerlingenraad klankbordgroepen uit diverse jaarlagen en onderwijstypes.

De rechten en plichten van de leerlingen zijn in het Leerlingenstatuut vastgelegd. Zie ouderportaal en leerlingportaal. De leerlingenraad is te bereiken via: leerlingenraad@amstelveencollege.nl

KLACHTENREGELING

Een probleem of een klacht? Waardevol voor verbetering van het onderwijs! Als school houden wij serieus rekening met een probleem of een klacht van leerlingen en/of ouders/verzorgers. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Veruit de meeste problemen over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Wij streven er altijd naar om bij problemen in goed overleg tot een oplossing te komen. Indien dat echter, gelet op de aard van het probleem niet mogelijk is, of indien de afhandeling van het probleem niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. De school heeft een klachtenregeling opgesteld waarin staat hoe leerlingen en ouders op de makkelijkste en meest directe manier hun klacht op school kunnen uiten. U vindt deze klachtenregeling van het Amstelveen College op het ouderportaal.

CONTACTPERSOON/ VERTROUWENSPERSONEN

De school heeft één contactpersoon. Zij zorgt voor de eerste opvang en doorverwijzing bij een klacht. Dat kan zijn naar de degene op wie de klacht betrekking heeft. In het geval van seksuele intimidatie of wanneer een klacht intern niet wordt opgelost, kan door de contactpersoon worden verwezen naar de externe vertrouwenspersoon. Deze kan onderzoeken of een oplossing alsnog binnen bereik ligt en hier actief in bemiddelen. Wanneer dit niet het geval is of wanneer het gebeurde te ernstig en/of strafbaar is, kan de contactpersoon ondersteunen bij het indienen van een klacht bij het bestuur van de school, dan wel bij de landelijke klachtencommissie zoals hierboven beschreven. Ook kan het voorkomen dat tevens wordt doorverwezen naar politie/justitie voor het doen van aangifte of gerechtelijke afhandeling.

Contactpersoon van de school:

Hoofd Leerlingondersteuning (HLO)
dhr. A. (Arjan Fokkens)         

afokkens@amstelveencollege.nl                                              
Tel. 020-303 9999

Externe vertrouwenspersonen:

mw.. J. (Jeanette) Jager:
jager@devertrouwenspersoon.nl
Tel. 088-1119903 

dhr. F. (Freek) Walther:
walther@devertrouwenspersoon.nl
Tel. 088-1119902

Inspectie van het onderwijs:

  • info@owinsp.nl 
  • www.onderwijsinspectie.nl 
  • Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

SPONSORBELEID AMSTELVEEN COLLEGE

Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring in het onderwijs. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten Convenant Sponsoring. Het Amstelveen College vindt sponsoring een valide middel om de school van extra middelen te voorzien en het onderwijsaanbod te verbreden. Onderwijsinhoud en keuzes van lesmateriaal behoren echter nimmer door sponsoring beïnvloed te worden. Indien er in de toekomst een mogelijkheid bestaat gebruik te maken van sponsorgelden, dan zal het Amstelveen College de uitgangspunten van bovengenoemd convenant hanteren binnen het kader van het sponsorbeleid van de school. Contracten voor sponsoring kunnen alleen door de bestuurder worden afgesloten.