ONDERWIJS

ONDERWIJSSOORTEN

Het Amstelveen College bestaat uit de afdelingen mavo (vmbo-t), havo en vwo (bestaande uit atheneum en gymnasium).

ONDERWIJS EN INRICHTING GEBOUW

3e verdieping

vwo en havo bovenbouw

 

2e verdieping

vwo onderbouw

havo onderbouw

 

mavo onderbouw

1e verdieping

 

 

mavo bovenbouw

INRICHTING ONDERWIJS: INSTROOM & DOORSTROOM
ONDERBOUW MAVO/HAVO/VWO

De mavo, havo en vwo leerlijn wordt aangeboden in tweejarige brugklassen: mavo/havo, havo/atheneum en vwo. Vwo-Xtra is de brugklas met extra uitdaging en verdieping. In leerjaar 3 is extra aandacht voor de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw (havo en vwo) en de keuze voor de examenvakken (mavo/havo/vwo).

BOVENBOUW MAVO

Bij de  overgang van mavo 2 naar mavo 3 kiest de leerling een vakkenpakket met examenvakken in een richting (sector) die aansluit bij de richtingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Zo worden de leerlingen optimaal op deze vorm van vervolgonderwijs voorbereid. Daarbij hoort dat er in de 3e en 4e klassen een uitgebreid programma Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) wordt aangeboden.

BOVENBOUW VWO EN HAVO

De bovenbouw van vwo en havo kent drie elementen:

 • Een gemeenschappelijk deel, dit zijn de vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn.
 • Een profieldeel, dit zijn verplichte- en keuzevakken behorende bij een specifiek profiel:
  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek.
 • Een vrij deel, dit zijn vakken waaruit leerlingen een vrije keuze maken
BIJZONDER AANBOD

Op het Amstelveen College kennen we enkele vakken die bijzonder zijn en niet op elke school worden aangeboden:

Talen

 • Spaans wordt aangeboden vanaf het 1e leerjaar op de leerroute mavo en havo;
 • Voor Spaans kan een DELE certificaat worden gehaald;
 • Frans wordt aangeboden vanaf het 1e leerjaar op de leerroute vwo.
 • Engels kent het Cambridge Certificate voor de onderbouw en bovenbouw mavo, havo en vwo.


Kunsten

 • Drama als keuzevak in leerjaar 3.
 • Handvaardigheid in leerjaar 2 en als, keuzevak in leerjaar 3
 • Tekenen kan als examenvak worden gekozen in alle afdelingen


Overige vakken

 • Digikunde in leerjaar 1 en 2
 • Sport en Oriëntatie, keuzevak in leerjaar 3
 • Wiskunde D (in samenwerking met Wiskunde Online)
 • Maatschappijleer: ook als examenvak op de mavo.
 • BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Dit zijn de volwaardige bewegingsvakken, die (inclusief de theorie) de leerlingen in de bovenbouw voorbereiden op een studie of beroep in de wereld van de sport.


Plusprofielen

Alle plusprofielen worden in alle afdelingen aangeboden in klas 1 en 2. De plusprofielen maken in leerjaar 1 deel uit van de lessentabel. In leerjaar 2 wordt het als keuzeprogramma aangeboden, buiten de reguliere lessentabel. Op een vaste middag in de week krijgen de leerlingen dan de activiteiten uit hun plusprofiel aangeboden. Dit maakt het mogelijk voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingsniveau (mavo t/m gymnasium), voor een plusprofiel te kiezen. Kinderen/ouders die niet kiezen voor een plusprofiel krijgen in leerjaar 1 op die middag projecten. Voor alle Plusprofielen geldt dat ze worden aangeboden bij een minimum aantal inschrijvingen

 • Plusprofiel SPORT: Als een leerling voor het plusprofiel sport kiest, gaan wij ervan uit dat de leerling niet alleen zelf graag zijn eigen sport bedrijft, maar ook geïnteresseerd is in andere sporten en in de wereld van de sport. Naar de bovenbouw toe wordt het sportprofiel voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt met vervolgopleidingen (CIOS, ROCvA, HvA, ALO, VU) over opname van onze leerlingen in de studieopleidingen.
 • Plusprofiel EXPRESSIE: Het plusprofiel expressie is bedoeld voor leerlingen met een grote en actieve interesse in cultuur en expressie. In het reguliere programma nemen de expressievakken drama, muziek, handvaardigheid en tekenen al een belangrijke plaats in. Leerlingen uit de expressiestroom volgen projecten waarin de vier disciplines samenwerken.
 • Plusprofiel BETATALENT: Het plusprofiel bètatalent, is het profiel waarin wiskunde en natuurwetenschappen centraal staan. Met bètatalent sluiten we aan bij leerlingen die al een interesse voor de natuur en natuurwetenschappen meebrengen en graag proeven doen, willen onderzoeken en ontdekken. Er is een ambitieus programma ontwikkeld waarin projectmatig met de leerlingen wordt gewerkt, o.m. in samenwerking met Schiphol en het Nemo.
 • Plusprofiel ONDERNEMERSCHAP: In dit plusprofiel leer je een eigen bedrijf opzetten, samenwerken met mensen uit het bedrijfsleven, het ontwikkelen van producten en diensten en reclame maken. In de bovenbouw is tegelijkertijd de z.g. businessclass van start gegaan. Leerlingen worden opgeleid voor een erkend extra (ondernemers) diploma naast het mavo-, havo- of vwo-diploma.


Ondersteuning en excellentie

Vanaf klas 1 bieden wij op mavo, havo en vwo een excellentieprogramma aan. De leerlingen worden geselecteerd op basis van motivatie, interesse en prestaties.

In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde bieden wij in de onderbouw van de mavo, havo en vwo een modulair ondersteuningsprogramma aan.

Vwo-Xtra

Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. Deze leerlingen volgen op de leerroute vwo-Xtra een compacte vwo-leerlijn en het excellentieprogramma vwo-Xtra.

LESSENTABELLEN
De lessentabellen van de school staan gepubliceerd in het Ouderportaal. Nieuwe ouders en aankomende leerlingen kunnen de lessentabellen van de onderbouw raadplegen op de website van de school via deze link.
PERIODEN, OVERGANGSRAPPORTEN EN NORMEN

Het schooljaar kent een halfjaarswissel. Ouders kunnen op elk gewenst moment de cijfers van hun kinderen bekijken op het ouderportaal. In leerjaar 1 krijgen leerlingen aan het eind van het schooljaar een rapportboekje. In alle andere leerjaren krijgen leerlingen eind van het schooljaar een eind cijferlijst. Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd om met de vakdocenten te spreken over de vorderingen. De mentor is te benaderen via e-mail. Het e-mailadres is te vinden op het ouderportaal.

Voor een volledig inzicht in de overgangsprocedure kunt u de  het document: “Procedure Overgangsbesluit Revisie en Overgangsnormen” raadplegen. Dit document wordt met instemming  van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het bevoegd gezag van het Amstelveen College en voor de herfstvakantie gepubliceerd op het ouderportaal.

Het examen mavo begint in de 3e klas, in havo en vwo in de 4e klas. Er worden toetsen afgelegd, die meetellen voor het eindcijfer Schoolexamen (z.g. ED-toetsen). In het laatste leerjaar wordt daarnaast een Centraal Schriftelijk Examen gedaan (CE). Elke kandidaat ontvangt na toetsweek 3 en na het schoolexamen een naar huis gestuurde cijferrapportage van de ED-cijfers.

Het volledige examenreglement staat op het ouderportaal.

Wanneer een kind 18 jaar is geworden, dient het de ouder/verzorger toestemming te geven om de cijfers en absentie in te zien via de portal. Vanaf het 18de  jaar wordt de portal vanzelf afgesloten voor de ouders/verzorgers. De leerling kan dat zelf weer ongedaan maken.

ONDERWIJSRESULTATEN EN KWALITEITSZORG
LEEROPBRENGSTEN EN INSPECTIE

De landelijke onderwijsinspectie oordeelt over de onderwijsresultaten van alle VO-scholen. Onderwijsresultaten van de school zijn via www.owinsp.nl te raadplegen.

Het onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren:

 • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs (po)).
 • Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid).
 • Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
 • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

De onderstaande afbeelding is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs en heet: “Onderwijsresultaten 2019”. Het jaar 2019 verwijst naar het kalenderjaar dat deze cijfers zijn gepubliceerd. De weergegeven cijfers hebben echter betrekking op het schooljaar 2017-2018 en de examenresultaten en doorstroomgegevens van examenjaar 2018.

De inspectie meet –telkens over 3 schooljaren- de doorstroomresultaten van de school. Hieronder de resultaten:

GESLAAGDEN

Examenjaar en opleiding

% Geslaagden AC

% Geslaagden landelijk

2016 mavo

94%

94%

2017 mavo

94%

93%

2018 mavo

99%

93%

2019 mavo

95%

93%

2020 mavo

100%

99%

2021 mavo

  
   

2016 havo

87%

88%

2017 havo

93%

87%

2018 havo

92%

88%

2019 havo

91%

88%

2020 havo

99%

98%

2021 havo

  
   

2015 vwo

92%

92%

2016 vwo

98%

91%

2017 vwo

90%

91%

2018 vwo

90%

92%

2019 vwo

94%

91%

2020 vwo

100%

99%

2021 vwo

  
SCHOOLVERLATERS ZONDER DIPLOMA

Er hebben geen leerlingen zonder diploma – of passende vervolgopleiding – de school verlaten. Examenkandidaten van het Amstelveen College die niet in één keer slagen, maken graag gebruik van de aanwezigheid van volwassenen onderwijs in Amstelveen (VAVO) om in deeltijd en via certificaten hun examen alsnog te voltooien. Zie onderstaand schema van Scholen op de kaart. Onder het kopje “Overig” zitten de VAVO-leerlingen.

SCHOLEN OP DE KAART

Zowel op de website van de inspectie als op www.scholenopdekaart.nl  van de VO-raad kan het Amstelveen College worden vergeleken met andere scholen. Daarbij biedt scholenopdekaart.nl ook bredere informatie: waar komen de leerlingen van het Amstelveen College vandaan? Waar gaan leerlingen na hun eindexamen naartoe? Ook staan hier de resultaten van de jaarlijkse (landelijke) onderzoeken naar de tevredenheid onder leerlingen en ouders alsmede onderzoek naar schoolklimaat en veiligheid. Het Amstelveen College neemt de onderzoeken af volgens het format van Scholen op de kaart.