LEERLINGONDERSTEUNING

AFDELINGSLEIDERS

De afdelingsleiders zorgen voor het goed verlopen van de dagelijkse gang van zaken rond leerlingen, personeel en het geven van onderwijs op hun afdeling. De afdelingsleiders zijn eindverantwoordelijk voor alle leerlingenzaken op hun afdeling. Zij worden in deze taken ondersteund door pedagogische conciërges, mentoren, docenten, en de conciërges.

MENTOR

De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en kind. Elke klas heeft een mentor. De mentor zorgt voor de begeleiding van de klas en van de individuele leerling en is de contactpersoon tussen school en thuis. Hij/zij heeft regelmatig overleg met de afdelingsleider, de andere mentoren in de afdeling, het ondersteuningsteam, de decaan en de vakleerkrachten. De mentor verzorgt de rapporten en geeft invulling aan de mentoruren. In de mentoruren voert de mentor gesprekken met de hele klas of met individuele leerlingen. Ook wordt aandacht gegeven aan de voorbereiding van klassenactiviteiten, zoals schoolkampen, excursiedagen en klassenavonden. In de mentorlessen worden studievaardigheden en sociale vaardigheden geoefend, wordt tijd besteed aan praktische huiswerkbegeleiding en aan oriëntatie op studie en beroep.

Op de speciale avond aan de start van elk nieuw schooljaar waarop de ouders met de mentor van hun kind kennis kunnen maken, zal de mentor u vertellen hoe hij/zij voor u het gemakkelijkst bereikbaar is.  De namen van de mentoren staan op het ouderportaal.

DOCENT

Naast kennisoverdracht is voor de docent een rol weggelegd als begeleider van het onderwijsleerproces. Tevens besteedt de docent in de lessen aandacht aan de praktische toepassingen van het vak, zoals “Welke rol speelt dit vak in de maatschappij?” en “Voor welke beroepen is dit vak belangrijk?”.

VAKONDERSTEUNING EN STUDIEBEGELEIDING

Elke dag start met een invest-uur. Tijdens het invest-uur wordt er door docenten voor elk vak vakondersteuning geboden. Ook is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij plannen en organiseren. Er zijn per schooljaar vier rondes met invest-uren. Voor elke ronde kan een leerling zich inschrijven voor die vakken waarbij hij extra ondersteuning wenst.

PROBLEMEN MET TAAL EN REKENEN

Alle leerlingen in het eerste leerjaar maken een cito-toets voor Nederlands, Engels en rekenen. Leerlingen die uitvallen op een of meerdere toetsen komen in aanmerking voor remediëring. Leerlingen die dyslectisch of dyscalculisch zijn, kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten. Een en ander wordt gecoördineerd door de dyslexie- en dyscalculiecoach. Een leerling kan door de vakdocent worden aangemeld voor steunlessen. De dyslexiecoach kan de contacten leggen met externe instanties, wanneer leerlingen individuele begeleiding nodig hebben die de school niet kan bieden.

FAALANGST EN EXAMENVREESTRAINING

Voor sommige leerlingen is een gebrek aan zelfvertrouwen een belemmering voor de leerresultaten. Alle brugklasleerlingen vullen een vragenlijst in die inzicht geeft in hun welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen. Aan de hand van de uitslag wordt er door de mentor met de leerling een gesprek gevoerd. Sommige leerlingen blijken faalangstig te zijn, zij voeren dan een gesprek met de trajectbegeleider en kunnen dan eventueel deelnemen aan een faalangstreductietraining.

TRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN

In het algemene mentoraatsprogramma wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheidstrainingen. In leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met het programma  Kanjertraining (zie ook 5.9). De school werkt er daarnaast naar toe dat alle docenten LO bevoegd Rots en Water-trainer zijn en dat alle brugklassen en zo nodig ook hogere klassen van hun docent LO een serie Rots- en Waterlessen kunnen ontvangen. Het resultaat van deze trainingen beoogt een zo goed mogelijk sociaalpedagogisch klimaat voor al onze leerlingen.

TRAJECTVOORZIENING

Bij de realisatie van passend onderwijs vormt de Trajectvoorziening een belangrijk hulpmiddel. De Trajectvoorziening is een binnenschoolse voorziening die is bedoeld om leerlingen succesvol deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs. Het dient als expertisecentrum voor al het personeel betreffende pedagogisch-didactische ondersteuning aan leerlingen. Leerlingen kunnen begeleiding krijgen die ze nodig hebben om het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit gaat altijd in overleg met de mentor, de ouders en de leerling zelf. De Trajectvoorziening houdt zich vooral bezig met gedrag en de interventies zijn altijd gerelateerd aan het functioneren in het onderwijs. De werkwijze is oplossings- en handelingsgericht. De begeleiding wordt uitgevoerd door de twee trajectbegeleiders passend onderwijs,  pedagogisch toezichthouder, leerlingbegeleiders of schoolmaatschappelijk werker. Binnen de trajectvoorziening is ook een rustvoorziening. Hier kunnen leerlingen die dat nodig hebben, met hun rustvoorzieningskaart een time out nemen. De toezichthouder is altijd aanwezig in de rustvoorziening.

De trajectvoorziening is volop in ontwikkeling om, binnen onze mogelijkheden, de leerlingen ondersteuning te bieden om van hun tijd op het AC een succesvolle schooltijd te maken.

KANJERTRAINING

In klas 1 en 2 geven de mentoren een aantal lessen Kanjertraining. Naast aandacht voor pesten wordt hier uitgebreid ingegaan op hoe wij willen dat men op onze school met elkaar omgaat.

LOOPBAANBEGELEIDING EN ORIËNTATIE (LOB)

De schooldecaan, coördineert de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Zij doet dit in samenwerking met de mentoren, coaches en de vakdocenten, die respectievelijk in de mentorlessen en in de vaklessen aan dit onderwerp aandacht besteden. Naast het coördineren van het LOB-programma, geeft de decaan advies over vakkenpakketten en studiekeuze aan individuele leerlingen en groepen leerlingen en ouders. Op het Amstelveen College hebben we een decaan onderbouw en een decaan bovenbouw.

Aansluitingsprojecten

Voor alle drie de afdelingen kent de school een aansluitingsproject met de verschillende vervolgopleidingen. De voorbereiding van deze projecten vindt vooral plaats tijdens de mentoruren of op projectdagen. De decaan en mentoren/coaches werken hierbij intensief samen. Leerlingen werken gedurende hun gehele schoolloopbaan (dus vanaf de brugklas) aan LOB middels opdrachten in Learnbeat en LOB-activiteiten die gepland staan in mentorlessen of op projectdagen. Met behulp van opdrachten en loopbaanactiviteiten leren leerlingen wat kwaliteiten zijn, kwaliteiten te ontdekken, kwaliteiten te onderbouwen, opleidingen of beroepen te vinden welke passen bij hun kwaliteiten en kwaliteiten te pitchen en de belangrijkste te kiezen.

mavo-mbo

Leerlingen in de bovenbouw bezoeken een mbo-opleidingenavond op school waar de meeste mbo-opleidingen zich presenteren. Leerlingen in de derde klas doorlopen een loopbaanprogramma onder leiding van hun mentor. In de derde klas nemen leerlingen deel aan LOB-projectdagen. Tijdens deze LOB-projectdagen kunnen leerlingen stage lopen of kunnen leerlingen ervoor kiezen een programma op school te volgen waarin ze zichzelf beter leren kennen. Alle leerlingen in de vierde klas doorlopen een loopbaanprogramma op maat. Dit houdt in dat leerlingen loopbaanactiviteiten doorlopen die passen bij de fase van hun vervolgkeuze-oriëntatie waarin ze zich bevinden, zoals een meeloopdag, gesprek met een student en bezoeken van open dagen bijvoorbeeld. Dit programma op maat doorlopen eindexamenleerlingen onder leiding van hun coach.

havo-hbo

De havo 4-klassen bezoeken hbo-instellingen en krijgen voorlichting over studeren. Leerlingen in de vierde klas doorlopen ons loopbaanprogramma onder leiding van hun mentor. In de vierde klas nemen leerlingen deel aan LOB-projectdagen. Tijdens deze LOB-projectdagen kunnen leerlingen stage lopen of kunnen leerlingen ervoor kiezen een loopbaanprogramma op school te volgen waarin ze zichzelf beter leren kennen. Alle leerlingen in de vijfde klas doorlopen een loopbaanprogramma op maat. Dit houdt in dat leerlingen loopbaanactiviteiten doorlopen die passen bij de fase van hun vervolgkeuzeoriëntatie waarin ze zich bevinden. In de vijfde vindt er ook een projectdag LOB-plaats waarin leerlingen kunnen kiezen voor programmaonderdelen die passen bij de oriëntatiefase waarin ze zich bevinden (zoals speeddates met studenten/beroepen, zelfinzichtworkshops of bijvoorbeeld een workshop tussenjaar). Daarnaast moedigen wij leerlingen aan om een dag mee te lopen of proef te studeren in het hbo of in gesprek te gaan met studenten/leerlingen van het hbo of vwo. Dit loopbaanprogramma op maat doorlopen eindexamenleerlingen onder leiding van hun coach.

vwo-wo

In de bovenbouw van het vwo ligt het accent op bewust en gefundeerd oriënteren en kiezen. Ook hier werkt de school intensief samen met het vervolgonderwijs, zoals de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De vwo 4 en 5-klassen bezoeken wo-instellingen en krijgen voorlichting over beroepen en studeren. Leerlingen in de vierde en vijfde klas doorlopen een loopbaanprogramma onder leiding van hun mentor. In de vijfde klas nemen leerlingen deel aan LOB-projectdagen. Tijdens deze LOB-projectdagen kunnen leerlingen stage lopen of kunnen leerlingen ervoor kiezen een loopbaanprogramma op school te volgen waarin ze zichzelf beter leren kennen. Alle leerlingen in de zesde klas doorlopen een loopbaanprogramma op maat. Dit houdt in dat leerlingen loopbaanactiviteiten doorlopen die passen bij de fase van hun vervolgkeuzeoriëntatie waarin ze zich bevinden. In de zesde klas vindt er ook een projectdag LOB-plaats waarin leerlingen kunnen kiezen voor programmaonderdelen die passen bij de oriëntatiefase waarin ze zich bevinden (zoals speeddates met studenten/beroepen, zelfinzichtworkshops of bijvoorbeeld een workshop tussenjaar). Daarnaast moedigen wij leerlingen aan om een dag mee te lopen of proef te studeren aan de universiteit of in gesprek te gaan met studenten van de universiteit en professionals. Dit loopbaanprogramma op maat doorlopen eindexamenleerlingen onder leiding van hun coach.

Het LOB-programma in Learnbeat

Leerlingen krijgen ieder jaar een nieuw LOB-programma dat ze onder leiding van hun mentor of coach doorlopen. Leerlingen kunnen dit LOB-programma en eventuele opdrachten en belangrijke documenten voor het lopende schooljaar terugvinden in Learnbeat (onze online leeromgeving).

ZORGFUNCTIONARISSEN

Leerlingondersteuning en ouders

Vanzelfsprekend worden ouders altijd betrokken wanneer er extra ondersteuning nodig is voor hun kind. We vinden het belangrijk om vanuit de dynamische driehoek ouder-kind-school te werken aan een passende ondersteuning.

Hoofd leerling ondersteuning (HLO)

Het Amstelveen College staat voor passend onderwijs. Het Hoofd leerling ondersteuning, coördineert de leerlingondersteuning en draagt zorg voor de communicatie met de externe begeleiding zoals het schoolmaatschappelijk werk en de ambulante begeleiders. Daarnaast is er intensief contact met de mentor en de afdelingsleiders. Wanneer er intensieve ondersteuning nodig is, kan er een MDO georganiseerd. De leerling en ouders zijn daar een belangrijk onderdeel bij. De CLO is te bereiken via het algemene nummer van de school.

Trajectbegeleiders

De trajectbegeleiders coachen leerlingen op individuele ondersteuningsvraag maar kunnen ook ondersteuningsvragen clusteren en werken in kleine groepjes.
Onder de trajectbegeleiders zijn ook de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en aandachtsfunctionaris LHBTQ.

Toezichthouder

De toezichthouder is altijd aanwezig in de rustvoorziening, is gastheer en ontvangt de leerlingen.

Leerlingbegeleiders

Het Amstelveen College heeft twee leerlingbegeleiders. Zij begeleiden in overleg met het hoofd leerling ondersteuning (HLO) de leerlingen met wie het op een bepaald moment niet goed gaat. Indien nodig verwijzen zij via de HLO een leerling naar de schoolmaatschappelijk werker. De counselors zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de school.

In september publiceert de school op het ouderportaal het overzicht van de ondersteuningsroutes. In dit overzicht staan alle faciliteiten betreffende de leerlingondersteuning waarover onze school beschikt met de contactpersonen en hun bereikbaarheid. In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijft het Amstelveen College hoe het ondersteuningsaanbod past in het aanbod van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Ook het SOP wordt gepubliceerd op het ouderportaal.

GGD

De GGD houdt elk schooljaar het JIJ EN JE GEZONDHEID-onderzoek in leerjaar 2 en leerjaar 4 middels het invullen van een vragenlijst. Dit kan gevolgd worden door een uitnodiging voor een gesprek met de schoolverpleegkundige.

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen kunnen doorverwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker. Ouders moeten hier altijd toestemming voor geven. De schoolmaatschappelijk werker vertegenwoordigt verschillende jeugdhulpinstanties. Eventueel volgt uit deze gesprekken een verwijzing naar een hulpinstelling. Ouders worden van een dergelijk gesprek op de hoogte gesteld. Via de CLO kunnen ook ouders een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker.

BEGELEIDINGSINSTANTIES

De school onderhoudt contacten met een aantal instanties. Ouders of leerlingen kunnen zich door de mentor en/of leerlingbegeleider(s) laten adviseren of hulp van één van deze professionele begeleiding instanties gewenst is.

Huiswerkinstanties

Diverse particuliere bureaus kunnen huiswerkhulp verzorgen voor uw kind, variërend van een rustige plek om geconcentreerd te kunnen werken, tot individuele hulp bij een specifiek vak.

U maakt zelf de afspraken met deze vorm van hulpverlening.

Het Amstelveen College is een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan op het gebied van huiswerkondersteuning en examentraining.  Over deze ondersteunende leeractiviteiten ontvangt u aan het begin van schooljaar informatie. De school stelt uitsluitend ruimte ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor de geleverde prestaties.

 Schoolarts en schoolverpleegkundige

De mogelijkheid bestaat een afspraak met de schoolarts te maken in het gebouw van de GGD op de Laan van de Helende Meesters, of via de coördinator leerlingondersteuning (CLO) van de school. De schoolverpleegkundige en de schoolarts houden elk jaar een preventief onderzoek in leerjaar 2.

Stichting leerlingbegeleiding Jan Steen

Doctor Willem Dreesweg 8    
1185 VB Amstelveen
tel : 020 647 11 52

Deze stichting is gespecialiseerd in de begeleiding van dyslectische leerlingen. Tevens verzorgt “Jan Steen” huiswerkcursussen voor leerlingen met concentra­tieproblemen; dat kan individueel zijn of in kleine groepen.

Bureau Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)

Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
Tel: 020 487 82 22

Bureau Jeugdzorg hanteert spreekuurtijden. In Amstelveen en Hoofddorp: op werkdagen van 13.30 tot 14.30 uur.

Leerplichtambtenaar

Afhankelijk van de woonplaats van de leerlingen, vallen zij onder verschillende leerplichtambtenaren. Deze zien vooral toe op naleving van de algemene leerplicht en adviseren de school in ingewikkelde situaties.

ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN

Als blijkt dat een leerling door ziekte gedurende meerdere dagen niet naar school kan komen, wordt in overleg met de school bekeken hoe het onderwijs toch kan worden voortgezet. Soms kan de school daarbij een beroep op ondersteunende diensten doen. Een aanvraag gaat via de coördinator leerlingondersteuning.

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs krijgt binnen het Amstelveen College o.a. vorm in de Trajectvoorziening. Aanspreekpunt op school is het hoofd leerlingenondersteuning (HLO), Voor alle bijzonderheden over passend onderwijs kunt u de website van ons samenwerkingsverband raadplegen: www.swvam.nl