ALGEMENE INFORMATIE

LESTIJDEN

Op het Amstelveen College duren de lessen met ingang van dit schooljaar 55 minuten. Bij een verkort lesrooster duren de lessen 45 minuten.

De indeling is als volgt:

08.30 – 09.10 uur: lesuur 1 * investuur
09.10 – 10.05 uur: lesuur 2
10.05 – 11.00 uur: lesuur 3
11.00 – 11.20 uur: pauze
11.20 – 12.15 uur: lesuur 4
12.15 – 13.10 uur: lesuur 5
13.10 – 13.40 uur: pauze
13.40 – 14.35 uur: lesuur 6
14.35 – 15.30 uur: lesuur 7
15.30 – 15.40 uur: pauze
15.40 – 16.35 uur: lesuur 8
16.35 – 17.30 uur: lesuur 9

Bij een verkort lesrooster, 45 minuten:

08.30 – 09.15 uur:lesuur 1
09.15 – 10.00 uur:lesuur 2
10.00 – 10.20 uur:pauze
10.20 – 11.05 uur:lesuur 3
11-05 – 11.50 uur:lesuur 4
11.50 – 12.20 uur:pauze
12.20 – 13.05 uur:lesuur 5
13.05 – 13.50 uur:lesuur 6
13.50 – 14.00 uur:pauze
14.00 – 14.45 uur:lesuur 7
14.45 – 15.30 uur:lesuur 8

Let op:
leerlingen zijn indien nodig tot 17.30 uur beschikbaar
voor lessen en onderwijsinhoudelijke activiteiten.

VAKANTIEROOSTER

De schoolvakanties en studiedagen in schooljaar 2022-2023:

VAKANTIEREGELING 2022-2023

 

Herfstvakantie15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag10 april 2022
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18/19 mei 2023
2e Pinksterdag29 mei 2023
Zomervakantie22 juli t/m 3 september 2023
JAARKALENDER VOOR OUDERS OP HET OUDERPORTAAL

Op de webstie en het ouder- en leerlingportaal staat de jaarkalender met alle relevante data.

PRAKTISCHE ZAKEN EN COMMUNICATIE MET DE SCHOOL

Website
Op de website staan actuele informatie en officiële documenten van de school.

SOMtoday
SOMtoday is de elektronische leeromgeving en leerlingenadministratie van de school. Ouders en leerlingen vinden hier onder andere informatie over cijfers en afwezigheid.

Ouderportaal (voor ouders)
SOMtoday is voor ouders te bereiken via het ouderportaal. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor een inlogcode en wachtwoord. Ook worden ouders via het ouderportaal geïnformeerd.

Leerlingportaal (voor leerlingen)
SOMtoday is voor leerlingen te bereiken via het leerlingportaal. Nieuwe leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode en wachtwoord. Ook worden leerlingen via het leerlingportaal geïnformeerd.

Uw kind op school bereiken
Als er een dringende kwestie is, neemt u dan contact op met de school. Het is leerlingen niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken tijdens lessen, tenzij de docent anders aangeeft.

Adreswijzigingen
U wordt verzocht wijzigingen van adres en telefoonnummers van leerlingen zo spoedig mogelijk via het ouderportaal door te geven.

Ouderavonden / Spreekavonden en andere activiteiten waar ouders welkom zijn
Alle ouderavonden en activiteiten staan in de jaarkalender op het ouderportaal. Hiervoor dienen ouders zich op te geven via het ouderportaal.

VOORZIENINGEN EN PROCEDURES
ZIEKMELDEN

School, ouders en leerlingen hebben er belang bij schoolverzuim zoveel mogelijk te vermijden. Op het ouderportaal vindt u de procedure omtrent het ziek- en beter melden. Voor de registratie van verzuim door leerlingen hanteert de school een verzuimprotocol. U kunt het protocol raadplegen op het ouderportaal onder leerlingenzorg/verzuimprotocol.

ZIEKTE EN ONGEVALLEN OP SCHOOL

Als een leerling op school ziek wordt of geblesseerd raakt, zal door de (pedagogische) conciërge worden beslist hoe te handelen. Op onze school is bedrijfshulpverlening (BHV) ingericht. Indien nodig, wordt een ambulance ingeschakeld voor vervoer. De kosten zijn voor rekening van de ouders. Kleine blessures worden afgehandeld door medewerkers die in het bezit zijn van een diploma EHBO of een certificaat BHV.

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIE

In bijzondere gevallen kan verlof worden aangevraagd. De voorwaarden voor het toekennen van verlof staan op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

De verlofaanvraag kan via het ouderportaal onder Mijn Kind / Procedure absentie. U kunt voor kort verlof ook het Formulier absentie melden gebruiken. Noteer de religieuze grond dan bij “andere redenen”.

Voor topsportleerlingen en topkunsttalent leerlingen wordt noodzakelijk verlof geregeld in overleg met de afdelingsleider. Voor topsportleerlingen volgt het Amstelveen College het Convenant Topsportvriendelijke school. Dit betekent dat verlof alleen wordt toegekend als dit wordt ondersteund door een positief advies van het Sportbedrijf. Zie hiervoor het ouderportaal. Voor topkunstleerlingen handelen wij in dezelfde geest als het Convenant Topsportvriendelijke school.

GEDRAGSINCIDENTEN

Op het ouder- en leerlingportaal staan de schoolregels gepubliceerd. Bij overtreding van deze regels kan de afdelingsleider of een andere medewerker van de school een maatregel nemen. Denkt u aan: een middag terugkomen, milieudienst, een extra opdracht maken. In de regel zal de sanctie worden opgelegd van het vroeg melden van de leerling (7h45) bij de conciërges. De afdelingsleider kan ook besluiten tot een meer formele maatregel: schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere (parallel)klas, waarschuwing voor een verwijdering. Ten slotte komen ook formele schorsing of zelfs verwijdering voor

SCHORSING EN VERWIJDERING

Indien er zich bij herhaling ernstige problemen voordoen m.b.t. het gedrag van een leerling, kan deze voor één of meerdere dagen door de afdelingsleider worden geschorst. Een schorsing kan maximaal vijf dagen duren, tenzij er sprake is van het opstarten van een verwijderingsprocedure. Bij een verwijderingsprocedure doet de afdelingsleider een voorstel aan de directie. Uitsluitend de rector-bestuurder is bevoegd het definitieve besluit tot verwijdering te nemen. Bij een schorsing van meer dan één dag is de school wettelijk verplicht dit te melden bij de Inspectie voor het onderwijs.

Van een besluit tot schorsing door de afdelingsleider ontvangen de ouders schriftelijk bericht. Tegen een schorsing kunnen de ouders schriftelijk bezwaar maken bij de conrector onderwijs en eventueel in beroep gaan bij de bestuurder of bij de bestuursrechter. Een bezwaar of beroep heeft geen opschortende werking.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het schoolbestuur neemt dan pas een beslissing op het bezwaar nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken. 

Er kan afgesproken worden dat de leerling tijdens een schorsing toch op school komt van 8.30 tot 17.30 uur, maar het is de leerling dan niet toegestaan de lessen bij te wonen. Er worden andere taken opgelegd.

De schorsings- en verwijderingsprocedure die het Amstelveen College hanteert staat op het leerling- en ouderportaal.

SCHOOLVERLATERS

Mocht een leerling tussentijds de school verlaten, dan verzoeken wij de ouders dit schriftelijk aan de administratie mee te delen. Voor leerplichtige leerlingen moet de naam en het adres van de nieuwe school in de brief gemeld worden. Uiteraard stellen wij er prijs op dat u de mentor tijdig informeert.

VOORZIENINGEN VOOR LEERLINGEN

De school en de voorzieningen van het Amstelveen College zijn uitsluitend toegankelijk en beschikbaar voor leerlingen die op het Amstelveen College staan ingeschreven, voor medewerkers die in dienst zijn en voor hen die te gast zijn met toestemming van de schoolleiding.

Aula

In de aula kunnen de leerlingen tijdens de reguliere pauzes terecht om elkaar te ontmoeten of wat te eten of te drinken te kopen. Een deel van de aula is ook beschikbaar met werkplekken voor leerlingen.

Studieruimte

Op iedere afdeling bevinden zich werkplekken waar leerlingen in tussenuren of na schooltijd kunnen werken en leren. Voor gebruik tijdens de pauzes gelden aangepaste regels.

Openbare bibliotheek Amstelland

De school beschikt over een bibliotheek. Dit is een onderdeel van de openbare bibliotheek Amstelland. Tot het jaar waarin een kind 15 jaar wordt is lidmaatschap gratis, daarna kan een leerling betaald lid worden van de openbare bibliotheek. Het lidmaatschap is dan ook geldig in de “grote” bibliotheek. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: als uw kind al lid is van bibliotheek Amstelland, dan geldt dit lidmaatschap tevens in de bibliotheek op school.

ICT voorzieningen – computers

Alle leerlingen hebben een eigen laptop

Kluisjes

Alle leerlingen kunnen tegen betaling een kluisje huren, waarin boeken, helm, jas, tas, gymkleren e.d. kunnen worden opgeborgen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen/materialen uit de kluisjes. De school behoudt zich het recht voor om uit oogpunt van veiligheid en/of hygiëne de inhoud van de kluisjes te controleren zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Fietsenstalling

De school beschikt over een fietsenstalling. Omdat de school niet aansprakelijk is voor beschadigingen of vermissingen van (brom)fietsen, wordt de ouders aangeraden een diefstalverzekering af te sluiten. Fietsen moeten altijd op slot worden weggezet in de daartoe bestemde rekken in de stalling. Bromfietsen moeten in de fietsenstalling op een apart omheinde plaats worden geparkeerd. Als er geen plek meer is dan kunnen (brom)fietsen op een door de conciërge aangewezen plek staan. De school acht het niet wenselijk dat fietsen en bromfietsen op diverse openbare plaatsen rondom de gebouwen worden geparkeerd. Fietsen die voor of in doorgangen, ingangen en uitgangen worden geplaatst brengen gevaar voor de veiligheid met zich mee (brand, belemmering vluchtwegen). Zij worden door ons verwijderd of aan de ketting gelegd; pas aan het eind van de dag kan deze dan weer worden opgehaald.

Schoolplein en directe omgeving

Het terrein van het Amstelveen College is rookvrij. Tevens mogen leerlingen geen alcohol en/of (soft)drugs gebruiken in de school of in hun bezit hebben in de nabijheid van de school. Dat betekent dat voornoemde geestverruimende middelen niet mogen worden gezien of worden gebruikt in en om de school, niet op het schoolplein, niet op het parkeerterrein en niet op het fietspad.

Overige voorzieningen

Het Amstelveen College wil een veilige en toegankelijke omgeving creëren voor alle leerlingen. Ons gebouw heeft een lift voor leerlingen die hierop aangewezen zijn. Daarnaast hebben alle verdiepingen een minder valide wc. Voor het gebruik van deze faciliteiten kunnen leerlingen ten betaling van een borg (€25) bij de receptie een sleutel aanvragen.

VEILIGHEID, AFSPRAKEN, PESTPROTOCOL EN CONVENANT

Het Amstelveen College scoort bij tevredenheidsmetingen hoog op het thema veiligheid en schoolklimaat. Op een aantal terreinen zijn hiervoor speciale afspraken gemaakt:

  • er zijn kledingafspraken;
  • algemene gedragsafspraken;
  • er is een pestprotocol;

 

Onze school heeft drie uitgangspunten waaraan wij kleding toetsen. Als een leerling kleding draagt die onder deze punten valt, kan gevraagd worden naar huis te gaan, van kleding te wisselen en niet meer met deze kleding op school te verschijnen.

Deze drie uitgangspunten zijn:

  1. Om goed onderwijs te kunnen geven, moeten we goed met elkaar kunnen communiceren. Kleding mag de onderlinge communicatie niet belemmeren.
  2. De school wil de veiligheid in en om het gebouw garanderen en altijd weten wie er in het gebouw aanwezig is. Kleding mag het de school niet onmogelijk maken te kunnen zien wie je bent.
  3. We willen dat medeleerlingen en medewerkers in de school zich veilig en onbedreigd voelen. Daarom draagt niemand kleding die een bepaalde politieke overtuiging uitdraagt, die in strijd is met artikel 1 van de grondwet.

De bovenstaande kledingvoorschriften stemmen overeen met de “Leidraad kleding op scholen” van het ministerie van OC&W, gebaseerd op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling.

Het Amstelveen College kent voorts een aantal afspraken en gedragsregels met het doel de goede gang van zaken in het gebouw te garanderen. Zo bestaan er afspraken over gedrag in studieruimtes en op de afdelingen. Op het ouderportaal staan de schoolregels voor u opgenomen alsook de afdelingsregels.

Het pestprotocol en de verantwoording voor het veiligheidsbeleid van de school kunt u raadplegen via het Ouderportaal of op www.scholenopdekaart.nl van vensters voor verantwoording. Daar vindt u ook de meest recente tevredenheidsmetingen van leerlingen en ouders en de beantwoording van de vragen over pesten en veiligheid.

Scholen houden een incidentregistratie bij en zijn verplicht bij misdrijven melding bij de politie te doen, al dan niet gevolgd door het doen van aangifte.

Het Amstelveen College zal ouders of leerlingen die last ondervinden van strafbaar gedrag van anderen in relatie tot de school, altijd aanraden aangifte te doen.

Wanneer leerlingen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of gereedschappen worden zij door hun docent geïnformeerd over het juiste gebruik zoals bij het vak handvaardigheid. In het bijzonder geldt dit bij de vakken zoals natuurkunde en scheikunde waar gebruikt wordt gemaakt van diverse materialen. Tijdens de eerste les in de brugklas wordt in één van de practicumlokalen (lokaal 001, 003 en 014) duidelijk uitgelegd welke veiligheidsmiddelen aanwezig zijn en hoe deze gebruikt worden. Deze onderdelen worden ook getoetst. Bij practica waarbij dat nodig is worden persoonlijke veiligheidsmiddelen zoals een “labjas” en veiligheidsbril gebruikt. Hierop wordt streng toegezien. Bij ieder practicum worden de daarvoor geldende veiligheidseisen nogmaals duidelijk uitgelegd. Bovendien hangt in iedere practicumlokaal een veiligheidskaart.

INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht voor gescheiden ouders en ook ouders die niet meer samenwonen. Dit betekent dat de school verwacht dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over de vorderingen en het welzijn van hun kind. Beide ouders zijn ook gezamenlijk welkom bij ouderavonden en gesprekken. 

Een school is verplicht om informatie te geven aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als de ouder daarom vraagt. Op deze regel gelden twee uitzonderingen: als er een rechterlijke uitspraak ligt die dit verbiedt of als het belang van het kind zich daartegen verzet. 

Praktische informatie over de geldende wettelijke bepalingen en de informatieverstrekking aan gescheiden ouders vindt u op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen. Mochten er problemen zijn bij de informatievoorziening rondom uw kind, meld dit dan bij de mentor of afdelingsleider, zodat we dit in goed overleg kunnen oplossen. 

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID (AVG)

Persoonlijke informatie

Binnen het Amstelveen College neemt privacy een belangrijke plaats in. Vanuit ons privacybeleid is bepaald welke persoonsgegevens het Amstelveen College verzamelt en gebruikt, met welk doel en hoe de school ervoor zorgt dat deze gegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast heeft de school een privacy officer die bewaakt hoe wij met de informatie van ouders en leerlingen omgaan. Om dit goed te laten verlopen, worden docenten en overige medewerkers getraind in het herkennen van privacygevoelige informatie en hoe daar mee om te gaan. 

Privacy en de klas

Binnen de school willen we leerlingen een goed en veilig schoolklimaat bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door vooraf toestemming te vragen voor het maken van schoolfoto’s en/of videobeelden in de klas. Daarnaast hebben we een aantal regels opgesteld, die ervoor zorgen dat we als school verantwoord gebruik maken van sociale media, waaronder apps en videosites als YouTube. 

Vragen

Alles over ons privacybeleid en de bijbehorende protocollen vindt u op onze website. Heeft u vragen in het kader van onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u die stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming (fg@amstelveencollege.nl), dr M. (Marco) Boltjes of mw. S. (Steffie) von Asmuth, onze Privacy Officer, (sasmuth@amstelveencollege.nl).

Rookbeleid Amstelveen College

Het schoolgebouw en het schoolterrein zijn rookvrij