ALGEMENE INFORMATIE

LESTIJDEN

Op het Amstelveen College duren de lessen met ingang van dit schooljaar 55 minuten. Bij een verkort lesrooster duren de lessen 45 minuten.

De indeling is als volgt:

08.30 – 09.10 uur: lesuur 1 * investuur
09.10 – 10.05 uur: lesuur 2
10.05 – 11.00 uur: lesuur 3
11.00 – 11.20 uur: pauze
11.20 – 12.15 uur: lesuur 4
12.15 – 13.10 uur: lesuur 5
13.10 – 13.40 uur: pauze
13.40 – 14.35 uur: lesuur 6
14.35 – 15.30 uur: lesuur 7
15.30 – 15.40 uur: pauze
15.40 – 16.35 uur: lesuur 8
16.35 – 17.30 uur: lesuur 9

Bij een verkort lesrooster, 45 minuten:

08.30 – 09.15 uur:lesuur 1
09.15 – 10.00 uur:lesuur 2
10.00 – 10.20 uur:pauze
10.20 – 11.05 uur:lesuur 3
11-05 – 11.50 uur:lesuur 4
11.50 – 12.20 uur:pauze
12.20 – 13.05 uur:lesuur 5
13.05 – 13.50 uur:lesuur 6
13.50 – 14.00 uur:pauze
14.00 – 14.45 uur:lesuur 7
14.45 – 15.30 uur:lesuur 8

Let op:
leerlingen zijn indien nodig tot 17.30 uur beschikbaar
voor lessen en onderwijsinhoudelijke activiteiten.

VAKANTIEROOSTER

De schoolvakanties en studiedagen in schooljaar 2021-2022:

VAKANTIEREGELING 2021-2022

Herfstvakantie16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag18 april 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26/27 mei 2022
2e Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen (o.v.b.):

 • dinsdag 9 november 2021
 • vrijdag 4 februari 2022

Huiswerkvrije dagen:

 • maandag 25 oktober 2021
 • maandag 10 januari 2022
 • maandag 28 maart 2022
JAARKALENDER VOOR OUDERS OP HET OUDERPORTAAL

Op de webstie en het ouder- en leerlingportaal staat de jaarkalender met alle relevante data.

PRAKTISCHE ZAKEN EN COMMUNICATIE MET DE SCHOOL

Website
Op de website staan actuele informatie en officiële documenten van de school.

SOMtoday
SOMtoday is de elektronische leeromgeving en leerlingenadministratie van de school. Ouders en leerlingen vinden hier onder andere informatie over cijfers en afwezigheid.

Ouderportaal (voor ouders)
SOMtoday is voor ouders te bereiken via het ouderportaal. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor een inlogcode en wachtwoord. Ook worden ouders via het ouderportaal geïnformeerd.

Leerlingportaal (voor leerlingen)
SOMtoday is voor leerlingen te bereiken via het leerlingportaal. Nieuwe leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode en wachtwoord. Ook worden leerlingen via het leerlingportaal geïnformeerd.

Uw kind op school bereiken
Als er een dringende kwestie is, neemt u dan contact op met de school. Het is leerlingen niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken tijdens lessen, tenzij de docent anders aangeeft.

Adreswijzigingen
U wordt verzocht wijzigingen van adres en telefoonnummers van leerlingen zo spoedig mogelijk via het ouderportaal door te geven.

Ouderavonden / Spreekavonden en andere activiteiten waar ouders welkom zijn
Alle ouderavonden en activiteiten staan in de jaarkalender op het ouderportaal. Hiervoor dienen ouders zich op te geven via het ouderportaal.

VOORZIENINGEN EN PROCEDURES
ZIEKMELDEN

School, ouders en leerlingen hebben er belang bij schoolverzuim zoveel mogelijk te vermijden. Op het ouderportaal vindt u de procedure omtrent het ziek- en beter melden. Voor de registratie van verzuim door leerlingen hanteert de school een verzuimprotocol. U kunt het protocol raadplegen op het ouderportaal onder leerlingenzorg/verzuimprotocol.

ZIEKTE EN ONGEVALLEN OP SCHOOL

Als een leerling op school ziek wordt of geblesseerd raakt, zal door de (pedagogische) conciërge worden beslist hoe te handelen. Op onze school is bedrijfshulpverlening (BHV) ingericht. Indien nodig, wordt een ambulance ingeschakeld voor vervoer. De kosten zijn voor rekening van de ouders. Kleine blessures worden afgehandeld door medewerkers die in het bezit zijn van een diploma EHBO of een certificaat BHV.

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIE

In bijzondere gevallen kan verlof worden aangevraagd. De voorwaarden voor het toekennen van verlof staan op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

De verlofaanvraag kan via het ouderportaal onder Mijn Kind / Procedure absentie. U kunt voor kort verlof ook het Formulier absentie melden gebruiken. Noteer de religieuze grond dan bij “andere redenen”.

Voor topsportleerlingen en topkunsttalent leerlingen wordt noodzakelijk verlof geregeld in overleg met de afdelingsleider. Voor topsportleerlingen volgt het Amstelveen College het Convenant Topsportvriendelijke school. Dit betekent dat verlof alleen wordt toegekend als dit wordt ondersteund door een positief advies van het Sportbedrijf. Zie hiervoor het ouderportaal. Voor topkunstleerlingen handelen wij in dezelfde geest als het Convenant Topsportvriendelijke school.

GEDRAGSINCIDENTEN

Op het ouder- en leerlingportaal staan de schoolregels gepubliceerd. Bij overtreding van deze regels kan de afdelingsleider of een andere medewerker van de school een maatregel nemen. Denkt u aan: een middag terugkomen, milieudienst, een extra opdracht maken. In de regel zal de sanctie worden opgelegd van het vroeg melden van de leerling (7h45) bij de conciërges. De afdelingsleider kan ook besluiten tot een meer formele maatregel: schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere (parallel)klas, waarschuwing voor een verwijdering. Ten slotte komen ook formele schorsing of zelfs verwijdering voor.

SCHORSING EN VERWIJDERING

Indien er zich bij herhaling ernstige problemen voordoen m.b.t. het gedrag van een leerling, kan deze voor één of meerdere dagen door de afdelingsleider worden geschorst. Een schorsing kan maximaal vijf dagen duren, tenzij er sprake is van het opstarten van een verwijderingsprocedure. Bij een verwijderingsprocedure doet de afdelingsleider een voorstel aan de directie. Uitsluitend de rector-bestuurder is bevoegd het definitieve besluit tot verwijdering te nemen. Bij een schorsing van meer dan één dag is de school wettelijk verplicht dit te melden bij de Inspectie voor het onderwijs.

Van een besluit tot schorsing door de afdelingsleider ontvangen de ouders schriftelijk bericht. Tegen een schorsing kunnen de ouders schriftelijk bezwaar maken bij de conrector onderwijs en eventueel in beroep gaan bij de bestuurder of bij de bestuursrechter. Een bezwaar of beroep heeft geen opschortende werking.

Er kan afgesproken worden dat de leerling tijdens een schorsing toch op school komt van 8.30 tot 17.30 uur, maar het is de leerling dan niet toegestaan de lessen bij te wonen. Er worden andere taken opgelegd.

De schorsings- en verwijderingsprocedure die het Amstelveen College hanteert staat op het leerling- en ouderportaal.

SCHOOLVERLATERS

Mocht een leerling tussentijds de school verlaten, dan verzoeken wij de ouders dit schriftelijk aan de administratie mee te delen. Voor leerplichtige leerlingen moet de naam en het adres van de nieuwe school in de brief gemeld worden. Uiteraard stellen wij er prijs op dat u de mentor tijdig informeert.

VOORZIENINGEN VOOR LEERLINGEN

De school en de voorzieningen van het Amstelveen College zijn uitsluitend toegankelijk en beschikbaar voor leerlingen die op het Amstelveen College staan ingeschreven, voor medewerkers die in dienst zijn en voor hen die te gast zijn met toestemming van de schoolleiding.

Aula
In de aula kunnen de leerlingen tijdens de reguliere pauzes terecht om elkaar te ontmoeten of wat te eten of te drinken te kopen. Een deel van de aula is ook beschikbaar met werkplekken voor leerlingen.

Studieruimte
Op iedere afdeling bevinden zich werkplekken waar leerlingen in tussenuren of na schooltijd kunnen werken en leren. Voor gebruik tijdens de pauzes gelden aangepaste regels.

Openbare bibliotheek Amstelland
De school beschikt over een bibliotheek. Dit is een onderdeel van de openbare bibliotheek Amstelland. Tot het jaar waarin een kind 15 jaar wordt is lidmaatschap gratis, daarna kan een leerling betaald lid worden van de openbare bibliotheek. Het lidmaatschap is dan ook geldig in de “grote” bibliotheek. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: als uw kind al lid is van bibliotheek Amstelland, dan geldt dit lidmaatschap tevens in de bibliotheek op school.

ICT voorzieningen – computers
Brugklasleerlingen, tweede, derde en vierde klas leerlingen hebben een eigen laptop. Op de vwo-bovenbouw staan nog lokale computers voor leerlingen. Ook vwo-6 leerlingen mogen hun eigen laptop meenemen naar school.

Kluisjes

Alle leerlingen kunnen tegen betaling een kluisje huren, waarin boeken, helm, jas, tas, gymkleren e.d. kunnen worden opgeborgen.

De school is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen/materialen uit de kluisjes. De school behoudt zich het recht voor om uit oogpunt van veiligheid en/of hygiëne de inhoud van de kluisjes te controleren zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Fietsenstalling
De school beschikt over een fietsenstalling. Omdat de school niet aansprakelijk is voor beschadigingen of vermissingen van (brom)fietsen, wordt de ouders aangeraden een diefstalverzekering af te sluiten. Fietsen moeten altijd op slot worden weggezet in de daartoe bestemde rekken in de stalling. Bromfietsen moeten in de fietsenstalling op een apart omheinde plaats worden geparkeerd. Als er geen plek meer is dan kunnen (brom)fietsen op een door de conciërge aangewezen plek staan. De school acht het niet wenselijk dat fietsen en bromfietsen op diverse openbare plaatsen rondom de gebouwen worden geparkeerd. Fietsen die voor of in doorgangen, ingangen en uitgangen worden geplaatst brengen gevaar voor de veiligheid met zich mee (brand, belemmering vluchtwegen). Zij worden door ons verwijderd of aan de ketting gelegd; pas aan het eind van de dag kan deze dan weer worden opgehaald.

Schoolplein en directe omgeving
Het terrein van het Amstelveen College is rookvrij. Tevens mogen leerlingen geen alcohol en/of (soft)drugs gebruiken in de school of in hun bezit hebben in de nabijheid van de school. Dat betekent dat voornoemde geestverruimende middelen niet mogen worden gezien of worden gebruikt in en om de school, niet op het schoolplein, niet op het parkeerterrein en niet op het fietspad.

Mindervalidenvoorzieningen

De school heeft een lift die voor mindervaliden alle verdiepingen in het gebouw bereikbaar maakt. Een liftsleutel kan door leerlingen worden aangevraagd bij de receptie tegen betaling van een borg. Ook is op alle verdiepingen is voor leerlingen die minder valide zijn een WC; deze kan tevens worden gebruikt door transgenders of leerlingen met gezondheidsissues, etc. Een sleutel hiervoor is verkrijgbaar via de conciërges waar de een sleutel voor worden aangevraagd. Hiervoor dient eveneens een borg voor worden te betaald.

VEILIGHEID, AFSPRAKEN, PESTPROTOCOL EN CONVENANT

Het Amstelveen College scoort bij tevredenheidsmetingen hoog op het thema veiligheid en schoolklimaat. Op een aantal terreinen zijn hiervoor speciale afspraken gemaakt:

 • er zijn kledingafspraken;
 • algemene gedragsafspraken;
 • er is een pestprotocol;

Onze school heeft drie uitgangspunten waaraan wij kleding toetsen. Als een leerling kleding draagt die onder deze punten valt, kan gevraagd worden naar huis te gaan, van kleding te wisselen en niet meer met deze kleding op school te verschijnen.

Deze drie uitgangspunten zijn:

 1. Om goed onderwijs te kunnen geven, moeten we goed met elkaar kunnen communiceren. Kleding mag de onderlinge communicatie niet belemmeren.
 2. De school wil de veiligheid in en om het gebouw garanderen en altijd weten wie er in het gebouw aanwezig is. Kleding mag het de school niet onmogelijk maken te kunnen zien wie je bent.
 3. We willen dat medeleerlingen en medewerkers in de school zich veilig en onbedreigd voelen. Daarom draagt niemand kleding die een bepaalde politieke overtuiging uitdraagt, die in strijd is met artikel 1 van de grondwet.

De bovenstaande kledingvoorschriften stemmen overeen met de “Richtlijn van het ministerie van OC&W over kleding op school”, zoals deze door de Commissie voor Gelijke Behandeling zijn voorgesteld.

Het Amstelveen College kent voorts een aantal afspraken en gedragsregels met het doel de goede gang van zaken in het gebouw te garanderen. Zo bestaan er afspraken over gedrag in studieruimtes en op de afdelingen. Op het ouderportaal staan de schoolregels voor u opgenomen alsook de afdelingsregels.

Het pestprotocol en de verantwoording voor het veiligheidsbeleid van de school kunt u raadplegen via het Ouderportaal of op www.scholenopdekaart.nl van vensters voor verantwoording. Daar vindt u ook de meest recente tevredenheidsmetingen van leerlingen en ouders en de beantwoording van de vragen over pesten en veiligheid.

Scholen houden een incidentregistratie bij en zijn verplicht bij misdrijven melding bij de politie te doen, al dan niet gevolgd door het doen van aangifte.

Het Amstelveen College zal ouders of leerlingen die last ondervinden van strafbaar gedrag van anderen in relatie tot de school, altijd aanraden aangifte te doen.

Wanneer leerlingen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of gereedschappen worden zij door hun docent geïnformeerd over het juiste gebruik zoals bij het vak handvaardigheid. In het bijzonder geldt dit bij de vakken zoals natuurkunde en scheikunde waar gebruikt wordt gemaakt van diverse materialen. Tijdens de eerste les in de brugklas wordt in één van de practicumlokalen (lokaal 001, 003 en 014) duidelijk uitgelegd welke veiligheidsmiddelen aanwezig zijn en hoe deze gebruikt worden. Deze onderdelen worden ook getoetst. Bij practica waarbij dat nodig is worden persoonlijke veiligheidsmiddelen zoals een “labjas” en veiligheidsbril gebruikt. Hierop wordt streng toegezien. Bij ieder practicum worden de daarvoor geldende veiligheidseisen nogmaals duidelijk uitgelegd. Bovendien hangt in iedere practicumlokaal een veiligheidskaart.

INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. In het Burgerlijk Wetboek,  artikel 377, zijn daarover afspraken gemaakt. Gescheiden ouders hebben een informatieplicht over de kinderen naar elkaar (art. 377b), maar ook de school heeft als “derde” (art. 377c) een informatieplicht naar beide ouders. Soms regelt de rechter andere afspraken, als bijvoorbeeld het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet. Uiteraard houdt de school zich dan aan de uitspraak van de rechter.

Wij vinden het belangrijk om beide ouders te kunnen informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen bij scheiding. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de school. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de Schoolgids, het rapport van het kind en de uitnodiging voor de ouderavonden. Beide ouders hebben toegang tot het ouderportaal. Als één van de ouders dit anders wil, moet contact worden opgenomen met de rector-bestuurder.

Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Voor alle bovenstaande afspraken geldt: de rechter kan bijzondere voorwaarden verbinden aan artikel 377 BW. Indien dat gebeurt, houdt het schoolbestuur zich aan de uitspraak van de rechter.

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID (AVG)

Amstelveen College neemt privacy serieus. In deze paragraaf wordt toelicht welke persoonsgegevens het Amstelveen College verzamelt en gebruikt, met welk doel en hoe de school ervoor zorgt dat deze gegevens goed zijn beveiligd.  Heeft u vragen in het kader van onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u die stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming (fg@amstelveencollege.nl), dhr. M. (Marco) Boltjes.

Privacybeleid

Het privacybeleid is er op gericht om alleen gegevens te verzamelen die wij nodig hebben. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, van onder andere leerlingen, ouders en personeel, zijn wij er als Amstelveen College verantwoordelijk voor dat wij dit volgens de regels doen.

Wij zullen transparant zijn over de persoonsgegevens die we verwerken en met welk doel we dat doen. Wij zullen ons best doen de persoonsgegevens actueel te houden en – waar mogelijk – te wissen indien degene waar de gegevens betrekking op hebben dat wil. Ook zullen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het Amstelveen College zorgt er tot slot voor dat de persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Binnen het Amstelveen College worden persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, ouders, personeel, en andere personen met wie wij contact hebben. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de naam en adresgegevens, maar ook het Burgerservicenummer via het inschrijfformulier voor leerlingen of bij het in dienst nemen van personeel.

 

Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Tot slot ontvangen wij ook gegevens van anderen, zoals gegevens van de basisschool over ingeschreven leerlingen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.

De verzamelde gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig. Zo bewaren wij gegevens van leerlingen tot twee jaar na uitschrijving, daarna worden de gegevens verwijderd. Dat geldt ook voor gegevens van personeel. In enkele gevallen moeten wij ons houden aan een langere bewaartermijn uit de wet. In het register gebruik persoonsgegevens is aangegeven hoelang wij de gegevens bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?
Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld de dienstverlening van de schoolfotograaf), vragen wij van tevoren toestemming hebben.

Met organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij maken daarnaast gebruik van clouddiensten, waarbij gegevens mogelijk op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van voldoende bescherming van deze gegevens.

Gebruik van videobeelden in de les

Het Amstelveen College maakt deel uit van de ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland). Hier leren meerdere docenten bij ons het lesgeven in de praktijk. Waarneming en intervisie maken deel uit van de opleiding. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van digitaal foto- en filmmateriaal. Uiteraard zijn de foto’s en films geheel voor intern gebruik bestemd en dienen zij een educatief doel. Het materiaal wordt vernietigd zodra het doel (de educatie) bereikt is. Ouders voor leerlingen tot 16 jaar kunnen in het ouderportaal toestemming geven of onthouden voor het gebruik van videobeelden voor educatieve doeleinden. Leerlingen vanaf 16 jaar kunnen hun toestemming hiertoe geven of onthouden op het leerlingportaal. Op beide portalen is een zogeheten AVG-module ingebouwd.

Gebruik van beveiligingscamera’s

Het Amstelveen College maakt gebruik van beveiligingscamera’s in en om het schoolgebouw. Deze camera’s dragen zorg voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen. Het doelmatig gebruik van deze beveiligingscamera’s is vastgelegd in een protocol Gebruik van beveiligingscamera’s.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of een andere partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. U vindt de Functionaris Gegevensbescherming via: FG@amstelveencollege.nl

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt? Neem dan ook contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u er met ons onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring soms moeten wijzigen. Op de website zal dan de nieuwe versie worden geplaatst. Als dat gebeurt, zullen wij altijd zorgen voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook zullen wij altijd aangeven wanneer deze verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Rookbeleid Amstelveen College per 1 augustus 2020

Het ministerie van Volksgezondheid wil bereiken dat de jeugd minder gaat roken. Hiervoor is in artikel 8 van de Tabaks- en rookwarenwet opgenomen dat sinds 2014 geen tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar. In 2016 is de wet uitgebreid met het amendement van Dik-Faber. Door dit amendement is het een wettelijke verplichting om een rookvrij schoolterrein te hebben vanaf 1 augustus 2020. Onder een schoolterrein wordt verstaan: een terrein dat grenst aan, of in de directe nabijheid gelegen is aan een gebouw dat in gebruik is voor onderwijs (schoolterrein én directe omgeving). De onderwijsgebouwen moeten ook rookvrij zijn. Het niet mogen roken op schoolterrein en directe omgeving  geldt voor alle bezoekers, leerlingen, personeel en ouders/verzorgers.


Wij willen daarom een ontmoedigingsbeleid voeren en zullen daarom oproepen om niet meer te roken: wij leiden graag een rookvrije generatie op!

Rokers mogen niet zichtbaar zijn vanuit het schoolgebouw (ook niet vanaf de derde verdieping).