Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) laten wij zien hoe we vorm geven aan de bescherming van de privacy van leerlingen,  ouders en/of verzorgers van de leerlingen en medewerkers.

In het onderstaande menu staan de privacyverklaring,  het protocol gebruik beveiligingscamera, het Social Media Protocol en de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Binnenkort zal ook het register van verwerkingsactiviteiten worden gepubliceerd en laten wij weten  hoe de school omgaat met beveiligingsincidenten en datalekken.

Amstelveen College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens goed zijn beveiligd. Deze verklaring is de basis voor ons privacyreglement, dat zal worden vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen in het kader van onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u die stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming (fg@amstelveencollege.nl).

Privacybeleid
Ons privacybeleid is er op gericht om alleen gegevens te verzamelen die wij nodig hebben. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, van onder andere leerlingen, ouders en personeel, zijn wij er als Amstelveen College verantwoordelijk voor dat wij dit volgens de regels doen.

Wij zullen transparant zijn over de persoonsgegevens die we verwerken en met welk doel we dat doen. Wij zullen ons best doen de persoonsgegevens actueel te houden en – waar mogelijk – te wissen indien de degene waar de gegevens betrekking op hebben dat wil. Ook zullen wij persoonsgegevens niet langer bewaren nodig is voor het doel  dan waarvoor ze verzameld zijn. Het Amstelveen College zorgt er tot slot voor dat de persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Binnen het Amstelveen College worden persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, ouders, personeel, en andere personen met wie wij contact hebben. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de naam en adresgegevens, maar ook het Burgerservicenummer via het inschrijfformulier voor leerlingen of bij het in dienst nemen van personeel.

Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers.

Tot slot ontvangen wij ook gegevens van anderen, zoals gegevens van de basisschool over ingeschreven leerlingen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.

De verzamelde gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig. Zo bewaren wij gegevens van leerlingen tot twee jaar na uitschrijving, daarna worden de gegevens verwijderd. Dat geldt ook voor gegevens van personeel. In enkele gevallen moeten wij ons houden aan een langere bewaartermijn uit de wet. In het register gebruik persoonsgegevens is aangegeven hoelang wij de gegevens bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?
Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld de dienstverlening van de schoolfotograaf), vragen wij van tevoren toestemming hebben.

Met organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij maken daarnaast gebruik van cloud-diensten, waarbij gegevens mogelijk op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van voldoende bescherming van deze gegevens.

Gebruik van videobeelden in de les
Het Amstelveen College maakt deel uit van de ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland). Hier leren meerdere docenten bij ons het lesgeven in de praktijk. Waarneming en intervisie maken deel uit van de opleiding. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van digitaal foto- en filmmateriaal. Uiteraard zijn de foto’s en films geheel voor intern gebruik bestemd en dienen zij een educatief doel. Het materiaal wordt vernietigd zodra het doel (de educatie) bereikt is. Ouders van leerlingen tot 16 jaar kunnen in het ouderportaal toestemming geven of onthouden voor het gebruik van videobeelden voor educatieve doeleinden. Leerlingen vanaf 16 jaar kunnen hun toestemming hiertoe geven of onthouden op het leerlingportaal. Op beide portalen is een zogeheten AVG-module ingebouwd.

Gebruik van beveiligingscamera’s
Het Amstelveen College maakt gebruik van beveiligingscamera’s in en om het schoolgebouw. Deze camera’s dragen zorg voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen. Het doelmatig gebruik van deze beveiligingscamera’s is vastgelegd in een protocol gebruik van beveiligingscamera’s.

Welke rechten heb ik?
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of een andere partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. U vindt de Functionaris Gegevensbescherming via: FG@amstelveencollege.nl

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt? Neem dan ook contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u er met ons onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacyverklaring
Wij zullen deze privacyverklaring soms moeten wijzigen. Op de website zal dan de nieuwe versie worden geplaatst. Als dat gebeurt zullen wij altijd zorgen voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook zullen wij altijd aangeven wanneer deze verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Wij hebben cameratoezicht in- en rond het schoolgebouw voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Onderstaand protocol regelt waar de beelden voor worden gebruikt, hoe lang deze worden bewaard en wie hier toegang tot heeft.:

Artikel 1. Doel van opnames beveiligingscamera
Het maken van opnames heeft ten doel het zorgdragen voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen.

Artikel 2. Begripsbepaling
2.1 camera’s: het betreft camera’s die bedoeld zijn voor algemeen toezicht;
2.2 camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten,  glasvezelverbindingen en bevestigingen;
2.3 beheer: zorg voor de continuïteit van het cameratoezicht;
2.4 beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden.

Artikel 3. Plaats- en tijdbepaling cameratoezicht
Cameratoezicht vindt plaats op het schoolterrein van de school (scholen) van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Binnen het Amstelveen College vindt cameratoezicht plaats op de plaatsen en de tijdvakken als omschreven in bijlage 1 bij dit protocol. Deze lijst met camera’s is ter inzage bij de preventiemedewerkers.

Artikel 4.  Taken, verantwoordelijkheden en beveiliging
4.1 Het cameratoezicht en het maken van video-opnames geschiedt onder verantwoordelijkheid van  de rector-bestuurder.
4.2 Degene die belast is met het beheer van het camerasysteem is het Hoofd Facilitair.
4.3 Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem en het bekijken van de beelden zijn hetHoofd Facilitair en bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger.
4.4 Degenen die toegang hebben tot de camera en videobeelden zullen daarmee strikt vertrouwelijk omgaan. Zij zullen geheimhouding betrachten.
4.5 Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de  camerabeelden en het camerasysteem.

Artikel 5. Kenbaarheid
5.1 Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van stickers bij de ingang van het  schoolterrein, op de toegangsdeuren en binnen de school zijn tevens op diverse plaatsen stickers geplaatst waarop het cameratoezicht kenbaar wordt gemaakt.
5.2 Alle personeelsleden en leerlingen worden geïnformeerd over dit protocol.
5.3 Voor betrokkenen (niet zijnde personeelsleden of leerlingen) is het protocol ter inzage bij raadpleegbaar op het ouderportaal en leerlingportaal.

Artikel 6.  Doelbinding, zorgvuldigheid, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen
6.1 De geregistreerde camerabeelden worden uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen zoals in dit protocol zijn verwoord.
6.2 Het gebruik van de camerabeelden zal niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het toezicht is ingesteld.
6.3 De camerabeelden die gemaakt zijn met het oog op de veiligheid van de school worden 2 wekennadat deze zijn gemaakt automatisch verwijderd. De camerabeelden mogen langer bewaard worden in het kader van een wettelijke bewaarplicht of als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van geconstateerde incidenten. Zodra het incident is afgehandeld, worden de beelden vernietigd.
6.4 De betrokkene van wie beelden zijn vastgelegd heeft recht van inzage, recht op rectificatie,recht op wissing en recht op beperking van verwerking van gegevens.

Bijlage 1  – Overzicht cameratoezicht
De cameralijst zijn op aanvraag in te zien bij het Hoofd Facilitair van het Amstelveen College.

Inleiding
Social media zijn een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer
social media worden onder andere weblogs of blogs, social bookmarking, videosites als YouTube,
Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als
Facebook en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen.
Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde
reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten
door middel van een reactieformulier of trackbacks.
Er is discussie over de vraag of WhatsApp deel uitmaakt van het begrip social media.
Omdat blijkt dat ook in de klas door een leerkracht gebruikt gemaakt wordt van app groepen, is in dit
protocol aandacht gegeven aan WhatsApp.
Social media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een
bijdrage leveren aan een positief imago van Amstelveen College. Van belang is te beseffen dat je
met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt
schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de social media om te gaan.
Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van social media tegenover alle
betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met
een positieve instelling benaderen.
Amstelveen College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een
ieder die bij de Amstelveen College betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen
te geven.
Uitgangspunten
1. Amstelveen College onderkent het belang van social media.
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de social
media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en
daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht nemen. In de regel betekent dit dat we respect
voor de school en elkaar hebben, dat we verdraagzaam zijn en iedereen in zijn waarde
laten;
4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de
school en van een ieder die betrokken is bij de school;
5. Het protocol dient ervoor om alle betrokkenen bij de onderwijsinstelling, te beschermen
tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de social media;
1 Dit model is in de basis gebaseerd op het social media protocol van VERUS, Vereniging voor
katholiek en christelijk onderwijs.
2
Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en
mensen die op een andere manier verbonden zijn aan Amstelveen College.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben alleen betrekking op berichten die gerelateerd zijn aan
de school of wanneer er sprake is een overlap is tussen school, werk en privé.
Social media, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de school
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op
social media, tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor vooraf
toestemming is gegeven.
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de
schoolgemeenschap te delen, mits het geen persoonsgegevens2 betreft en andere
betrokkenen niet schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij3 publiceert op de social
media.
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen
voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
5. De onderwijsinstelling vraagt aantoonbaar digitaal toestemming aan medewerkers, ouders
of aan leerlingen ouder dan 16 jaar om foto-, film- en geluidsopnamen van aan school
gerelateerde situaties, waarop zij zijn afgebeeld, op de school- en/of persoonlijke social
media te zetten.
6. Medewerkers wordt verzocht om met grote terughoudendheid via een privéaccount
‘vrienden’ te worden van leerlingen en ouders op social media.
7. Alle betrokkenen nemen de reguliere fatsoensnormen tegenover betrokkenen in de
onderwijsinstelling in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: hacken
van een account, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, radicalisering, zwartmaken of
anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen4.
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
1. Een medewerker kan een tijdelijke groepsapp maken ten behoeve van leerlingen van de
klas waaraan hij lesgeeft voor een specifiek doel zoals bij een schoolreisje, schoolkamp of
excursie. Deze tijdelijke groepsapp kan alleen gebruikt worden voor eenzijdige zakelijke
mededelingen van de docent/ reisbegeleiding richting de leerlingen. SOMToday en het
leerling- en ouderportaal zijn de officiële communicatiemiddelen van docenten/school met
hun leerlingen en hun ouders/verzorgers.
2. Van Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van social
media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële
standpunten van de onderwijsinstelling. Indien een medewerker deelneemt aan een
discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Amstelveen College dient de
medewerker te vermelden dat hij medewerker is van Amstelveen College en welke functie
hij heeft.
2 „Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 AVG). 3 Voor de leesbaarheid is in de tekst de ‘hij’ vorm gebruikt. Waarin ‘hij’ of ‘zijn’’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen. 4 Zie ook: sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.
3
3. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te
nemen met zijn leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
4. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op
met zijn leidinggevende.
C. Voor medewerkers tijdens privésituaties
1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te publiceren
mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van de
school niet schaden.
2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft
met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van Amstelveen
College.
3. Als de medewerker over Amstelveen College publiceert dient hij het bericht te voorzien de
mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn
(op persoonlijke titel zijn geschreven) en los staan van eventuele officiële standpunten van
het Amstelveen College.
D. Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan
plichtsverzuim.
2. Indien de schoolleiding de wijze van communiceren door een medewerker(s) als
‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke
Vertrouwensinspecteur
3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen die variëren van waarschuwing,
schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
4. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich
mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag.
5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
leerlingen en / of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen die onder meer kunnen
bestaan uit een waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.
Dit protocol is met instemming van de MR op 8 oktober 2019 tot stand gekomen en gepubliceerd op
17 oktober 2019.
Amstelveen 17 oktober 2019

De school heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk adviseur kan worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom informatiebeveiliging en privacy. Dit betreft de heer Marco Boltjes. Hij is te bereiken op fg@amstelveencollege.nl

Bij Amstelveen College vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze leerlingen, ouders, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar ict@amstelveencollege.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.


Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.