Onze ondersteuning

Bij ons op school doen wij ons best om leerlingen en ouders/verzorgers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Hoe deze ondersteuning eruit kan zien, staat hieronder in het kort beschreven.

Leerlingondersteuning: we zien en horen elke leerling
Op het Amstelveen College hebben we aandacht voor je: elke leerlingen wordt gezien en gehoord. Er heerst een prettig leer- en werkklimaat en waar nodig word je ondersteund. Via het mentoraatsprogramma krijg je als leerling hulp bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en bij het ‘leren leren’. Tijdens het invest-uur kun jij je inschrijven voor een vak waarbij je extra hulp nodig hebt. Ook is er aandacht voor problemen als dyslexie of faalangst. Peer-mentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die leerlingen in de onderbouw ondersteunen. De school kent een uitgebreid ondersteuningsteam en roept waar nodig hulp in van buiten school.

Het ondersteuningsteam bestaat uit onze Begeleiders Passend Onderwijs, twee jongerenwerkers, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts van de GGD.

Op maat ondersteuning bieden we onder anderen in de vorm van:

  • Invest-uren, ondersteuningslessen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • Huiswerkklas na lestijd waar in stilte huiswerk gemaakt kan worden
  • NT2-lessen, voor leerlingen die Nederlands niet als eerste taal hebben
  • Advies en coaching bij dyslexie en dyscalculie
  • Faalangsreductietraining en blokkade- en stresstraining
  • Trainingen sociale vaardigheden: Kanjertraining en Rots en Water

 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling
Het kan voorkomen dat er een probleem of conflict tussen (ouders/verzorgers van) leerlingen en een medewerker van de school ontstaat. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u in gesprek gaan met de afdelingsleider. Afhankelijk van de aard van het probleem of het conflict kan de afdelingsleider in overleg met u eventueel de hulp van de conrector inroepen. Is er dan nog geen oplossing, dan kunt u een klacht of bezwaar indienen bij de rector-bestuurder van het Amstelveen College en/of bij de klachtencommissie (zie klachtenregeling).

Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om de vertrouwenscontactpersoon om advies te vragen. Dat kan ook wanneer u het probleem of conflict niet meteen wil bespreken met de schoolleiding.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder in gesprek en zal hem/haar zo goed mogelijk begeleiden en adviseren. Ook heeft de vertrouwenscontactpersoon als taak om de melder te verwijzen naar de juiste instanties en informatie te geven over de te volgen procedure bij het indienen van een klacht. De vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de melder.

Het Amstelveen College heeft twee vertrouwenscontactpersonen:

Arjan Fokkens                               afokkens@amstelveencollege.nl             06-30261830
Isabel Frias Amadori                    ifrias@amstelveencollege.nl

Externe vertrouwenspersoon
In sommige gevallen is er meer nodig dan een advies van de vertrouwenscontactpersoon. (Ouders/verzorgers van) leerlingen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Dit is een professional op het gebied van meldingen en klachten. De externe vertrouwenspersoon is niet werkzaam op school en onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld bemiddelen tussen melder en aangeklaagde en kan helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Ook kan de externe vertrouwenspersoon ondersteunen bij het zoeken naar gespecialiseerde hulpverlening.

De externe vertrouwenspersoon van het Amstelveen College is:

Freek Walther                               fwalther@devertrouwenspersoon.nl     088-1119900

Klachtenregeling
Het Amstelveen College heeft een klachtenregeling. In deze regeling wordt de procedure rondom het indienen van een formele klacht uitgelegd. Deze is hier te vinden. Ook is het Amstelveen College aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Meer informatie over de LKC vindt u hier.