Veelgestelde vragen

Sommige dingen zijn gewoon heel erg handig om te weten voordat je ergens naar school gaat. Want: hoe lang duren die lessen nou eigenlijk of krijg je bijvoorbeeld verlening bij toetsen met dyslexie? Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen door ouders en leerlingen. Heb je toch nog een andere vraag over onze school? Mail ons dan gerust even. Wij vertellen je graag alles over onze school.

Algemeen
Dyscalculie en dyslexie
Aanmelding en toelating
Plusprofielen en vwo-Xtra
Schoolkosten
Algemeen

Wat maakt het Amstelveen College (AC) bijzonder?

Leerlingen voelen zich veilig bij ons op school en kennen elkaar en hun docenten. Wij hebben in ons gebouw aparte afdelingen. Onderbouwleerlingen verblijven gedurende de eerste schooljaren overwegend in één afdeling met eigen leslokalen en studieruimtes. Daarnaast bieden wij plusprofielen en excellentie programma’s aan. Op deze manier krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om van en met elkaar te leren. Wij leren onze leerlingen zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burger in een complexe maatschappij.

Wat onderscheidt het Amstelveen College van andere scholen?

De vier plusprofielen,
Twee-jarige brugklas op dubbel niveau,
Je kunt examen doen in informatica, BSM, tekenen en Spaans
Excellentiemodules
In de brugklassen vwo: klassieke orientatie
Vwo-xtra als bijzondere vwo afdeling
Digikunde in alle brug- en tweede klassen
Cambridge Engels

Hoeveel leerlingen telt het AC?

Ongeveer 1650.  Alle leerlingen zitten in één gebouw, met eigen afdelingen. De gymzalen liggen in de Sporthal direct naast de school. Verder maken wij gebruik van de omliggende sportvelden en de atletiekbaan.

Hoeveel leerlingen zitten er in een brugklas?

Op dit moment: 28 leerlingen in de brugklassen. De grootte is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In principe gaan we niet boven de 30.

Welke afdelingen heeft het AC en hoe zijn deze ingericht?

Het Amstelveen College bestaat uit de afdelingen mavo, havo, vwo en vwo-Xtra. De leerlingen starten op het AC in een brugklas op het niveau mavo/havo (met een mavo of een mavo-havo advies), havo/vwo (met een havo of een havo-vwo advies), vwo (met een eenduidig vwo-advies) of vwo-Xtra.  Het AC kent een tweejarige brugperiode met verschillende soorten brugklassen. In principe blijven de leerlingen gedurende twee jaar in dezelfde stroom en in dezelfde klas, tenzij de leerlingen van opleiding veranderen. Het is beleid op het Amstelveen College, dat leerlingen in leerjaar 1 en 2 niet doubleren maar doorgaan naar het volgende leerjaar, eventueel op een lager niveau. In de heterogene klassen mavo/havo en havo/vwo is de leerlijn zo ontworpen dat de leerlingen de mogelijkheid hebben om door te stromen naar mavo 3, havo 3 of vwo 3. De reguliere vwo-leerlingen starten in de brugklas vwo-1.

Hoe zijn de resultaten van het Amstelveen College?

Deze zijn goed en daar zijn wij trots op.  Kijk op scholenopdekaart.nl Amstelveen College – Stichting openbaar voortgezet onderwijs Amstelveen | Scholen op de kaart. En bij de inspectie van het onderwijs:  Detailpagina van de Toezichtresultaten Onderwijsinspectie website met detail informatie over het element en eventueel bovenliggend bestuur.

Hoelang duurt een lesuur bij jullie?

De lessen starten om 8.30 uur en duren 60 minuten. Bij een verkort lesrooster duren de lessen 45 minuten. De leerlingen zijn in de brugklas twee of drie keer per week om 15.20 uur uit en de andere dagen om 14.20 uur. We verwachten wel dat ze langer voor de school beschikbaar zijn. De plusprofielen vinden wekelijks op een middag plaats vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Evenals het tweewekelijkse middag programma van vwo-Xtra. Je kunt de lesroosters en tijden ook bekijken  via de volgende link: https://amstelveencollege.nl/praktische-informatie/lestijden/

Gebruiken de leerlingen laptops?

Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Alle leerlingen hebben vanaf leerjaar 1 een laptop die op school en thuis wordt gebruikt naast boeken en schriften. Je kunt via school een laptop huren/aanschaffen of je eigen laptop gebruiken, mits deze aan bepaalde eisen voldoet.
SOMToday, ons leerlingvolgsysteem, biedt de leerlingen een ondersteunende elektronische leeromgeving.  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ict-mogelijkheden bieden wij onze leerlingen vanaf klas 1 het vak digikunde aan. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, leren programmeren, mediawijsheid, informatievaardigheden en IT vaardigheden.Het pakket Ofice 365 wordt kosteloos aan de leerlingen ter beschikking gesteld.

Moet ik een laptop via school kopen?

Nee, dat is niet verplicht: er zijn wel bepaalde voordelen verbonden aan het huren of kopen via The Rent Company. Leerlingen en hun ouders kunnen er wel voor kiezen om een laptop te kopen of te huren via de organisatie waarmee wij als school afspraken hebben gemaakt. Op de website staat de flyer van The Rent Company met verdere uitleg. Ook staat daar beschreven aan welke specidicaties een eigen laptop moet voldoen.

Geeft het AC online lessen?

Tijdens de Corona lockdown zijn wij onze lessen volledig online gaan aanbieden via Teams . Leerlingen en docenten zijn daar inmiddels allemaal redelijk vaardig in en  gewend aan. Liever zien wij onze leerlingen natuurlijk op school, maar wij zijn inmiddels goed in staat om online lessen via Teams aan te bieden, zelfs van enig maatwerk voor leerlingen is hierbij sprake.

Hoeveel tijd besteedt een gemiddelde brugklasser aan huiswerk?

Er blijken in de praktijk grote verschillen tussen leerlingen te zijn. In de brugklas moet anderhalf uur per dag zeker voldoende zijn. Als dat niet zo is, ontbreekt er waarschijnlijk iets aan de planning of het zelfvertrouwen. In beide gevallen bieden we ondersteuning: mentoruren en faalangstreductietraining.
Het huiswerk is door ouders in te zien via SomToday.

Krijgen brugklasleerlingen een rapport?

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. De actuele stand van de cijfers kunnen op elk moment geraadpleegd worden in SomToday. De leerlingen en ouders krijgen allemaal een persoonlijke inlogcode hiervoor.

Hoe gaat de school om met lesuitval?

We streven ernaar lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van collega’s worden de lesuren waar mogelijk verschoven en alleen eerste- en laatste uren kunnen komen te vervallen. Tussenuren worden opgevangen door een andere docent. De afwezige docent zorgt ervoor dat de stof waaraan de leerlingen moeten werken in SomToday staat. Roosterwijzigingen staan, voor zover ze al bekend zijn, de dag tevoren vanaf 17.00 in Zermelo, het roosterprogramma. Elke ochtend worden de laatste wijzigingen verwerkt tussen 7.30 en 8.15 uur.

Wat zijn lesjesmiddagen?

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 organiseren we lesjesmiddagen. Helaas worden deze lesjes dit jaar online aangeboden en niet fysiek in het gebouw vanwege de Corona maatregelen. Op onze website kunnen leerlingen zien wanneer die middagen aangeboden worden en wanneer er nog plek is om zich te kunnen inschrijven.

Wat doet het AC aan maatwerk?

Iedere leerling heeft de mogelijkheid om buiten de reguliere lessentabel een maatwerkprogramma te volgen en te kiezen voor extra ondersteuning in bepaalde vakken (En, Ne, wi) of verdieping middels de excellentiemodulen. En verder bieden wij vier plusprofielen en vwo-Xtra aan.

Hebben jullie ook een gymnasiumafdeling?

Dat hebben wij zeker! Alle leerlingen van de vwo en vwo-Xtra brugklassen volgen het vak KO, klassieke talen oriëntatie. Aan het einde van het brugjaar kiezen de leerlingen of ze hiermee verder willen gaan en de gymnasiumopleiding willen gaan volgen. Zo ja, krijgen ze in de 2e en 3e klas les in de vakken Grieks en Latijn. Leerlingen blijven overigens in leerjaar 1 en 2 als klas bij elkaar, dus dat betekent dat in een 2 vwo klas zowel atheneumleerlingen als gymnasiumleerlingen zitten.

Op welke manier kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben nog extra ondersteund worden?

Het Amstelveen College kent een uitstekende leerling ondersteuning.  Via het mentoraatsprogramma krijgen leerlingen hulp bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en bij het ‘leren leren’. Ook is er aandacht en begeleiding voor problemen die de mentor overstijgen als dyslexie of faalangst. De school kent een uitgebreid ondersteuningsteam met o.a. leerlingbegeleiders, een orthopedagoog, een dyslexiecoördinator en een zorgcoördinator.

Wordt er veel gepest op het AC en wat doen jullie daaraan?

Wellicht zegt elke school dit, maar het aantal pesterijen is bij ons gering: we zijn er namelijk zeer alert op. Wanneer we constateren dat er gepest wordt dan ondernemen we meteen actie. Dat varieert van individuele gesprekken tot groepsgesprekken tot klassengesprekken tot anti-pestprogramma’s.

Hoe verlopen de contacten met de ouders/verzorgers?

Een goed contact met ouders/verzorgers vinden we op het Amstelveen College heel belangrijk. We gaan ervan uit dat we een gezamenlijke verantwoording hebben om elkaar op de hoogte houden over het wel en wee van de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er voor ieder leerjaar een algemene informatieavond voor de ouders/verzorgers. Op deze avond geven de mentoren en de afdelingsleider toelichting op een aantal alledaagse zaken. In de onderbouw zijn er driehoekgesprekken tussen mentor, ouder en leerling. Verder zijn er tweemaal per jaar tienminuten avonden waarop ouders de vakdocenten kunnen spreken. Ouders ontvangen regelmatig  digitale (nieuws)brieven en alle documenten zijn ook in te zien op het ouderportaal.

Komen de nieuwe brugleerlingen voor de zomervakantie al een keer op bezoek bij het AC?

Op 30 juni van 14-15 uur is er een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe brugklassers, zodat ze al een beetje een idee krijgen van hun nieuwe school. Ze maken dan kennis met hun mentor, hun nieuwe klasgenoten, het gebouw en ze krijgen informatie over de start na de grote vakantie, als het echt gaat beginnen! Na de zomervakantie beginnen we met een introductiedag voor de brugklassers met allerlei activiteiten met als doel dat de leerlingen snel vertrouwd raken met elkaar, hun mentor, het overige personeel en het gebouw. In alle vaklessen en in het mentoruur wordt ruim aandacht besteed aan introductie van de vakken, studieplanning

Heb je nog meer vragen?

Voor overige vragen kijk vooral even op onze website  www.amstelveencollege.nl, daar kun je heel veel informatie vinden! Denk aan onze informatiefolder 2021 en aan filmpjes over onze school. Daarnaast kun je natuurlijk ook een mail sturen naar  info@amstelveencollege.nl

Dyscalculie en dyslexie

DyscalculieIk heb een officiële dyscalculieverklaring. Op welke faciliteiten heb ik recht bij het Amstelveen College?Er zijn een aantal faciliteiten waarvan je gebruik kunt maken. De belangrijkste zijn:
Extra tijd bij toetsen waarbij veel rekenwerk is vereist gebruik van formulekaarten (dit geldt alleen voor de onderbouw). In de bovenbouw mag je gebruik maken van de standaard rekenkaart van het CvTEWat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten?Het enige wat jij hoeft te doen is het opsturen van de officiële dyscalculieverklaring bij de aanmelding. Wij regelen de rest!Krijg ik extra tijd bij alle toetsen?

Nee, alleen bij toetsen waarbij veel rekenwerk is vereist. Dit zijn vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie. De verlengde toetstijd geldt tot en met het eindexamen.

Krijg ik een dyscalculiepasje?

Nee, dat is niet nodig. Zodra je verklaring is opgestuurd kom je automatisch in ons digitale leerlingvolgsysteem te staan en kunnen al je docenten zien dat je recht hebt op de faciliteiten.

Welke extra ondersteuning biedt het Amstelveen College voor leerlingen met dyscalculie?

Op het Amstelveen College is er een coach waarbij je terecht kunt als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt. Ook hebben wij voor al onze leerlingen extra steunlessen wiskunde. Dit is 1 uur in de week waarbij je nog een keer alle stof uitgelegd krijgt en waar je vragen kunt stellen.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over dyscalculie?

Voor vragen kun je terecht bij de coach, mevrouw L. Ranzijn. Klik hier om mevrouw Ranzijn te mailen.

Ik heb een officiële dyslexieverklaring. Op welke faciliteiten heb ik recht bij het Amstelveen College?

Er zijn een heleboel faciliteiten waarvan je gebruik kunt maken. De belangrijkste zijn:

  • Extra tijd bij toetsen
  • Gebruik van een laptop, ook bij toetsen
  • Gebruik van voorleessoftware Claroread
  • Extra ondersteuning van een dyslexiecoach
  • Mogelijkheid tot compensatie (andere manier van toetsen) van 1 of 2 moderne vreemde talen

Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten?

Het enige wat jij hoeft te doen is het opsturen van de officiële dyslexieverklaring bij de aanmelding. Wij regelen de rest!

Heb ik recht op alle faciliteiten als ik een officiële verklaring heb?

Ja, met een officiële verklaring heb je recht op alle faciliteiten en deze gelden tot en met het eindexamen.

Krijg ik extra tijd bij alle toetsen?

Ja, bij elke toets heb je recht op extra tijd. Dit geldt tot en met het eindexamen.

Mag ik met voorleessoftware werken?

Ja, op het Amstelveen College gebruiken wij het programma Claroread. Dit mag je ook gebruiken tijdens toetsen.

Dyslexie

Krijg ik een dyslexiepasje?

Nee, dat is niet nodig. Zodra je verklaring is opgestuurd kom je automatisch in ons digitale leerlingvolgsysteem te staan en kunnen al je docenten zien dat je recht hebt op de faciliteiten.

Welke extra ondersteuning biedt het Amstelveen College voor leerlingen met dyslexie?

Op het Amstelveen College is er een dyslexiecoach waarbij je terecht kunt als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt.
In de brugklas wordt er 2x per jaar een Dyslexie-Expert-Middag georganiseerd. Op deze middag krijg je informatie, kun je vragen stellen en je ervaringen delen met andere leerlingen.
Ook hebben wij voor al onze leerlingen extra steunlessen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Dit is 1 uur in de week waarbij je nog een keer alle stof uitgelegd krijgt en waar je vragen kunt stellen.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over dyslexie?

Voor vragen kun je terecht bij de coach, mevrouw L. Ranzijn. Klik hier om mevrouw Ranzijn te mailen.

Aanmelding en toelating

Hoe meld ik mijn kind aan bij het Amstelveen College?

De inschrijfperiode voor brugklassers is van 1 t/m 5 maart 2021. Het aanmeldformulier kunt u vanaf 1 februari 2021 invullen op de website van onze school. Het aanmeldformulier wordt dan digitaal naar ons verzonden. U kunt hierbij ook het gewenste plusprofiel aangeven. U krijgt een uitnodiging om in de week van 1 tot en met 5 maart langs te komen op school om uw handtekening te zetten onder het aanmeldingsformulier en het ELK-formulier. Wij checken dan samen met u of de aanmelding compleet is:

het aanmeldingsformulier ELKK van de kernprocedure
het ingevulde aanmeldformulier Amstelveen College
kopie ID bewijs

Voor welk niveau kun je je aanmelden?

Je kunt je uitsluitend aanmelden volgens het basisschool advies. Mocht het basisschool advies na de M toets (CITO/NIO) worden bijgesteld, zullen wij ons best doen om je op een ander niveau te plaatsen. Er moet dan wel plek zijn.

Speelt de Cito-toets nog een rol?

De Cito-toets wordt sinds 2015 eind april afgenomen en de uitslag komt in mei. Dan zijn de inschrijfrondes van de scholen voor voortgezet onderwijs al lang voorbij. Als de toets lager is dan het advies, gebeurt er niets. Als de toets hoger is moet de basisschool het advies wel heroverwegen, maar men hoeft het niet te veranderen. Als na de cito het basisschooladvies wordt opgehoogd kunnen wij alleen plaatsing in de hogere afdeling garanderen als daar nog ruimte is. Mocht het advies van uw kind na de Cito-toets worden opgehoogd dan moet de basisschool dat bij ons melden via een speciaal formulier.

Kan ik mijn kind op meedere scholen inschrijven?

Voor vwo / havo / vmbo-t moeten vijf verschillende scholen worden ingevuld. Het aanmeldformulier wordt bij de school van 1e voorkeur ingeleverd. Mocht er geloot worden, dan zorgen de scholen ervoor dat de leerling op een andere school wordt geplaatst (in volgorde van voorkeur).

Ik wil mijn kind ook inschrijven op een school in Amsterdam. Kan dat?

Daarmee neemt u een groot risico. Amsterdam en Amstelland werken allebei met ELK, maar hebben een andere procedure. Uw kind heeft een uniek leerlingnummer in ELK. Dat betekent dat de eerste school die het nummer van uw kind aanklikt de leerling “heeft”. De andere school kan daar dan niet meer bij. Aangezien in Amsterdam de data van aanmelding later zijn dan in Amstelland, betekent dat in de meeste gevallen dat uw kind door een Amstelveense school wordt “binnengehaald”.

Tijdpaden kernprocedures

Kernprocedure Aanmelden Loten/Plaatsen
Amstelland (AC) 1-5 maart Decentraal (per school) 1 april

Centraal 6 april + plaatsing

Amsterdam 8-19 maart Uitslag matching 8 april
Haarlemmermeer Tot 15 maart Plaatsing 24 maart

Gaat het Amstelveen College loten?

In schooljaar 2021-2022 plaatsen wij 11 brugklassen met een evenwichtige verdeling over de afdelingen. Wij hebben brugklassen op het niveau van mavo-havo, havo-atheneum, vwo, vwo-Xtra . De afgelopen jaren konden wij veel leerlingen plaatsen die zich bij ons hadden aangemeld. De afgelopen jaren hebben wij alleen geloot in de mh klassen.

In welke volgorde worden leerlingen geplaatst?

Wanneer geldt de broertjes/zusjes regeling

Als de kinderen tot 1 gezin behoren en op hetzelfde adres wonen.

Hoe zit het met tweelingen?

Tweelingen kunnen er voor kiezen om bij een eventuele loting op 1 lot of allebei op een eigen lot te komen. Als zij ervoor kezen om samen op 1 lot te staan, dan zijn zij allebei uitgeloot, zodra één van hen wordt uitgeloot. Als zij ervoor kiezen allebei een eigen lot te hebben, dan kan het zijn dat de één wordt uitgeloot en de ander wordt geplaatst.

Als wij nog niet wonen in de gemeenten die worden genoemd in de 1e ring, maar daar wel naar toe gaan verhuizen, geldt dat dan al als woonachtig in de eerste ring?

Nee, je moet echt bij aanmelding al in één van die gemeenten wonen, of kunnen aantonen dat je daar op korte termijn een woonadres hebt. Alleen van plan zijn om daar te gaan wonen is niet voldoende.

Als de basisschool in Amstelveen staat en wij in Amsterdam wonen, horen we dan bij de 1e ring?

Ja

Als de basisschool in Amsterdam staat en wij in Amsterdam wonen, horen we dan bij de 1e ring?

Nee

Als mijn kind niet op de voorkeursschool in Amsterdam wordt geplaatst, kan het dan nog naar het Amstelveen College? een Amstellandse school?

Dat kan, mits het AC nog plaats heeft in de betreffende brugklas.

Hoe verdelen jullie leerlingen over de klassen?

Bij de klassensamenstelling proberen we natuurlijk rekening te houden met de wensen van leerlingen en de ouders/verzorgers. Verder kijken we naar o.a. de verhouding tussen meisjes en jongens en waar leerlingen woonachtig zijn.

Worden kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte met voorrang geplaatst?

Nee, zij vallen onder dezelfde plaatsingsregels als andere kinderen.

Hoe verloopt de overgang van het basisonderwijs naar het Amstelveen College?

De overgang van PO naar VO verloopt bij het overgrote deel van de leerlingen soepel. De mentor speelt een grote rol in de begeleiding van deze overstap. We vinden een snelle aanpassing aan onze school belangrijk. Een aantal stappen die we daarvoor zetten: Door informatie die we na de inschrijving van de leerkracht van groep acht krijgen, zowel mondeling als via het onderwijskundig rapport, proberen we zoveel mogelijk over de leerlingen te weten te komen.

Plusprofielen en vwo-Xtra

Welke plusprofielen zijn er?

Het Amstelveen College biedt de plusprofielen: ondernemerschap, bètatalent, expressie en sport aan voor alle 1e en 2e klassen in alle afdelingen. Dit is dus iets extra’s naast het reguliere curriculum in de brugklas. Leerlingen die geen plusprofiel kiezen, hebben in de brugklas daarom Project om aan hun wettelijke onderwijsuren te voldoen. Meer informatie over de plusprofielen kunt u krijgen tijdens de online voorlichting op woensdagavond 17 februari.

Hoeveel leerlingen kiezen er voor een plusprofiel?

8 van de 10 leerlingen kiest voor een plusprofiel. Hierin zijn wij uniek in het Amstelland. Meer informatie over de plusprofielen vind je ook op onze website.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het plusprofiel?

Met een plusprofiel krijg je 90 minuten per week extra les in je favoriete vakken: sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap. Deze lessen volg je niet met je klas maar samen met leerlingen uit hetzelfde leerjaar van alle afdelingen, die zijn toegelaten tot hetzelfde plusprofiel.

Hoe vindt de selectie/intake plaats van een plusprofiel?

Het Amstelveen College biedt zoals genoemd de plusprofielen ondernemerschap, bètatalent, expressie en sport aan voor alle 1e en 2e klassen in alle afdelingen. Dit is dus iets extra’s naast het reguliere curriculum. De intake voor alle plusprofielen vindt plaats op woensdag 24 maart 2021. Je kunt één plusprofiel kiezen.

Wat is vwo-Xtra?

Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. De sterkste vwo-leerlingen, van zowel gymnasium als atheneum, volgen op deze leerroute vanaf leerjaar 1 een compacte vwo-leerlijn en het excellentieprogramma vwo-Xtra. Voor deze afdeling geldt een extra intake.

Hoe meld je jezelf aan voor vwo-Xtra?

Om voor de opleiding vwo-Xtra in aanmerking te komen, is het van belang dat je van de basisschool een eenduidig vwo-advies hebt gekregen (en dus geen gemengd advies havo/vwo). Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je bij de intake op school (of online) om iets te maken en het ons te laten zien – bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders – waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat dit zo is.

Hoe vindt de intake voor vwo-Xtra plaats?

Leerlingen die voor vwo-Xtra in aanmerking wensen te komen, moeten hiervoor een intake doen. De intake voor vwo-Xtra vindt plaats op donderdagmiddag 25 maart 2021. Het is nog niet bekend of deze fysiek of online plaats vindt. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor vwo-Xtra ontvangen een opdracht voor deze intake waarin zij zichzelf moeten presenteren. Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je voor de intake om iets te maken en het ons te laten zien – bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders – waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat jij geschikt bent voor het vwi-Xtra. Een A-score bij de TBL (Toets begrijpend Lezen) van het CITO-volgsysteem is een goede indicatie voor geschiktheid voor de opleiding vwo-Xtra.

Bieden jullie ondersteuning of excellentieprogramma’s?

Mentor en vakdocenten tesamen met de leerling en je ouders kijken na de eerste periode van het schooljaar welk maatwerk je nodig hebt. Twee uur lang in de week is het mogelijk om de modules van het ondersteuning- of het excellentieprogramma te volgen. Ondersteuning bieden we aan in de vakken Ne, En en wi. Bij vwo-Xtra maakt het excellentie- programma deel uit van het reguliere lesprogramma. Vwo-Xtra leerlingen kunnen geen steunuren volgen.

Schoolkosten

Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage?

De financiële bijdrage bedroeg de afgelopen jaren € 105 per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, introductiebijeenkomsten, sport- en mentoractiviteiten, een CJP-pas voor de leerling, collectieve verzekeringen en diverse vieringen op school.

Een school mag toch geen bijdragen meer vragen aan ouders?

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillige bijdragen. Bijvoorbeeld de keuze voor een Plusprofiel of project; een leerling kiest voor een Plusprofiel waarvan de kosten in leerjaar 1 tussen de € 125 en € 150 bedragen of voor Project waarvoor geen bijdrage verschuldigd is.

Als mijn zoon/dochter kiest voor VWO Xtra en een Plusprofiel moeten we dan voor beide betalen?

Ja.

Andere vragen:

Mocht je specifieke vragen krijgen over kosten, betalingen etc. en je weet hier geen antwoord op, laat ouders hun vraag dan mailen naar debiteuren@amstelveencollege.nl.

In het onderstaande overzichtje vind je een indicatie van de ouderbijdrage en de kosten voor de verschillende extra’s die gekozen kunnen worden. Elk jaar in mei/juni worden de bijdragen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld in overleg met (de ouders van) de medezeggenschapsraad, daarom is dit slechts een indicatie.

Leerjaar 1 2 3 4 5 6
Ouderbijdrage/Extra activiteiten €105 €105 €105 €105 €105 €105
Kluishuur (* lj 1 incl. kluispas) € 25 * €17,50 €17,50 €17,50 €17,50 €17,50
Tekendoos €26
VWO Xtra €150 €150
Plusprofiel € 125-€ 150 € 225-€ 250
Plusprofiel S&O mavo €150 €75
Cambridge €250 €250
BSM H/V €25