Raad van Toezicht

Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen.  De rector-bestuurder is het bevoegd gezag  en vormt hiermee een eenhoofdig bestuur.  De stichting heeft ook een Raad van Toezicht:

De leden van de raad van toezicht (RvT) zijn:

·         dhr. E. (Egon) Berendsen, voorzitter

·         dhr. F. (Frank) Maas, lid

·         Vacature per 1 augustus 2020,  lid *

·         Vacature per 1 autustus 2020, lid *

·         dhr. J.W. (Willem) Meijerman, lid

·         mw. E.M.J.Th. (Els) Weijers, lid **

Twee RvT leden (*) zijn tevens benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Eén RvT lid (**) is benoemd op bindende voordracht van de gehele Medezeggenschapsraad. 

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Amstelveen en de Raad van Toezicht OVO Amstelveen zijn te bereiken via de bestuurssecretaris/ ambtelijk secretaris Raad van Toezicht:  secretaris@amstelveencollege.nl020-3039999