Medezeggenschapraad

Hiervoor is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. In de MR hebben 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen zitting.
De Medezeggenschapsraad adviseert het bestuur over het beleid van de school. Het overleg tussen schoolleiding en Medezeggenschapsraad heeft een sleutelfunctie in de school. De geledingen hebben verschillende bevoegdheden op verschillende terreinen. Op de zaken die het directe belang van de betreffende geleding raken, heeft de geleding vaak instemmingsrecht. Nooit kan de bestuurder zich zonder argumentatie onttrekken aan het oordeel van de raad. Juist in deze tijd waarin zoveel veranderingen op allerlei terreinen het onderwijs kunnen beïnvloeden, is een sterke, evenwichtig samengestelde MR belangrijk.

MR leden regelen zelf de voeling die zij onderhouden met hun achterban: de ouders met de Ouderraad, de leerlingen met de Leerlingenraad en de personeelsleden met hun collega's.

De Medezeggenschapsraad kent een Medezeggenschapsstatuut en een reglement. Deze kunt u raadplegen in het Ouderportaal. Agenda en verslagen van de raad vindt u in het Ouderportaal. De medezeggenschapsraad is per e-mail te bereiken via mr@amstelveencollege.nl