SBA - Studiebegeleiding Amstelveen

Vanaf augustus 2014 is Studiebegeleiding Amstelveen (SBA) partner van het Amstelveen College.

LEREN LEREN – Zelfstandig leren binnen 5-7 maanden

SBA en het AC zijn deze samenwerking gestart om samen het Leren Leren in school verder te integreren en de naschoolse huiswerkbegeleiding te professionaliseren. De samenwerking is gebaseerd op co-creatie en innovatie waarbij er korte lijntjes zijn met docenten, mentoren, het zorgteam en het MT. Op deze manier kan SBA  leerlingen optimaal begeleiden, prijzen verlagen en de toegankelijkheid vergroten.

SBA Filosofie

SBA gelooft dat ieder kind zelfstandig kan leren en in staat is het beste uit zichzelf te halen. Jarenlange ervaring in de huiswerkbranche heeft SBA geleerd dat studiesucces bepaald wordt door drie factoren: techniek, vertrouwen en motivatie.

Techniek

Techniek is een cruciale factor om succes te behalen. Vergelijk het met een tenniswedstrijd, je kunt alleen een goede service slaan als je een goede techniek hebt. Hetzelfde geldt voor studieresultaten. Sommige leerlingen gebruiken dezelfde leertechnieken voor alle vakken. Woorden leren vereist echter een hele andere techniek dan bijvoorbeeld het leren van grammatica, exacte vakken of het maken van een werkstuk. Bij SBA leren we al deze verschillende leertechnieken aan. De basis hiervan is het leren plannen.


SBA leert de leerling leerstrategieën aan die gedurende de studietijd van pas komen. Strategieën die aan bod komen richten zich op: plannen, agendagebruik, woordjes leren, spelling & grammatica, werkboekbeheersing, mindmappen, samenvatten, leesteksten & begrijpend lezen, presenteren en het uitvoeren van praktische opdrachten. Naast vakoverstijgende leertechnieken richten wij ons tevens op vakinhoudelijke leertechnieken voor bijvoorbeeld wiskunde, Engels, biologie of scheikunde.

Vertrouwen

Vertrouwen komt voort uit succeservaringen & positieve coaching. Wanneer je nog nooit een wedstrijd hebt gewonnen, is de kans dat je in de winst van je volgende wedstrijd gelooft erg klein. Succeservaringen zijn nodig om vertrouwen op te bouwen en je te motiveren. Naast succeservaringen speelt ook positieve coaching een belangrijke rol. Dit vergroot je zelfvertrouwen en motivatie.

Motivatie

Motivatie staat in direct verband met vertrouwen en techniek. Samen zorgt SBA ervoor dat de motivatie groeit door te beginnen met het maken van een persoonlijk plan van aanpak. Daarna zorgen de intensieve studiebegeleiding en/of de privéles ervoor dat de motivatie op pijl blijft en leren leerlingen dit zelf onder controle te krijgen.

Het persoonlijk plan van aanpak wordt samengesteld door SBA na een uitgebreide intake met de leerling en de ouders. De te behalen doelen vormen de basis van het plan. Samen met SBA wordt er besproken hoe deze doelen bereikt zullen worden en worden hierover realistische afspraken gemaakt. Zowel thuis, op school als bij SBA wordt er actief met dit plan gewerkt.

Meer informatie is te vinden op: www.studiebegeleidingamstelveen.nl 

Diensten & tarieven van SBA op het Amstelveen College kunnen hier bekeken worden.